กำหนดการประชุมมหกรรมวิชาการ โรงพยาบาลยะลา ครั้งที่ 8

มหกรรมวิชาการ โรงพยาบาลยะลา ครั้งที่ 9

" พัฒนาคน สร้างสรรค์สิ่งใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน "

ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2560

ณ โรงแรมปาร์ควิวยะลา
(สำหรับบุคคลภายในให้ส่งรายชื่อลงทะเบียนผ่านอีเมล์)
 
  หน่วยคะแนนพยาบาล 11 หน่วย
หน่วยคะแนนเภส้ชกร 13.5 หน่วย   
คำแนะนำในการลงทะเบียน
หนังสือมหกรรมวิชาการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยงาน พรส. โทรภายใน 526,276

Fax:073-216725 หรือ 073-228941

 

ยอดผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 33 คน