ข่าวประกาศ

 มหกรรมวิชาการ โรงพยาบาลยะลา ครั้งที่ 11

" เปลี่ยนแนวคิด........ชีวิตเปลี่ยน  Change for  Safety "

ระหว่างวันที่ 12 - 13  มิถุนายน 2562   ณ โรงแรมปารค์วิว จังหวัดยะลา

  หน่วยคะแนนสำหรับพยาบาลวิชาชีพ  

รหัส 1-05-000-0607-9020   หน่วยคะแนน 12.00

หน่วยคะแนน เภสัชกร  จำนวน 13.00

** บุคคลภายนอก ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน **

 

ข่าวกิจกรรม