...
ข้อมูลจดหมายและพัสดุ

3835

09-05-2021

EH282717555TH

วาสนา แดงเงิน นก063-9719659 -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3834

09-05-2021

ED713459735TH

บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด -

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3833

09-05-2021

ED761679665TH

22/3/64 บริษัท แวสคิวลาร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด -

2.การเงินและบัญชี

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3832

09-05-2021

ED838406360TH

วาสนา แดงเงิน นก063-9719659 -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3831

09-05-2021

EX451672868TH

หจก. ไลฟ์ เมดิคอล -

2.การเงินและบัญชี

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3830

09-05-2021

ED613663628TH

สุลีต้า บือราเฮง /ห้องบัตร -

แผนงานและสารสนเทศ

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3829

09-05-2021

EG403864868TH

ไตเทียม 3 -

ไตเทียม ชั้น 3 (บริษัท)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3828

09-05-2021

ED826704159TH

บริษัท แอมเบสพลัส จำกัด -

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3827

09-05-2021

RH283070095TH

เนาวรัตน์ เสรีกุล -

ที่อยู่ไม่ชัดเจน

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3826

09-05-2021

RP994580836TH

ฺโรงพยาบาลเบตง/ผู้จัดการ บริษัท โตโมกราฟ จำกัด -

MRI บ.โตโมกาฟ

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3825

09-05-2021

RL105415461TH

บริษัท เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอรวิส จำกัด -

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3824

09-05-2021

EH684269515TH

สำนักงานเทศบาลนครยะลา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3823

09-05-2021

EB459238493TH

ทันตกรรม /บริษัท เด็นท์-เมท จำกัด -

ทันตกรรม (ฟัน)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3822

09-05-2021

RG099166578TH

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 12 สงขลา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3821

09-05-2021

RL117102063TH

โรงพยาบาลบาเจาะ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3820

09-05-2021

RP994580853TH

โรงพยาบาลเบตง -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3819

09-05-2021

RP994580875TH

โรงพยาบาลเบตง -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3818

09-05-2021

RL117102050TH

โรงพยาบาลบาเจาะ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3817

09-05-2021

RP433045283TH

ทีมข้อมูล ฝ่ายกฎหมาย -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3816

09-05-2021

RF369425317TH

งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทย์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3815

09-05-2021

RG099193525TH

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 12 สงขลา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3814

09-05-2021

RJ291363042TH

กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3813

09-05-2021

RJ173841640TH

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3812

09-05-2021

ED708633144TH

โรงพยาบาลโคกโพธิ์ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3811

09-05-2021

OB189800722TH

ณัฐณิชา กลับแก้ว MRI 095-0820731 -

MRI บ.โตโมกาฟ

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3810

09-05-2021

RI215652030TH

ณัฐณิชา กลับแก้ว MRI 095-0820731 -

MRI บ.โตโมกาฟ

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3809

06-05-2021

RP982413907TH

พ.โนรมาน มูดอ 0815994375 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3808

06-05-2021

CB501871988TH

สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา/หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอกหู -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3807

06-05-2021

ED784648119TH

นก เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3806

06-05-2021

ED775632875TH

หัวหน้าห้องปฎิบัติการ -

เทคนิคการแพทย์

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3805

06-05-2021

ED775633028TH

ห้องปฎิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก -

เทคนิคการแพทย์

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3804

06-05-2021

ED734429518TH

ชฎารัตน์ ศิวดำรงพงศ์ ไตเทียม3 -

ไตเทียม ชั้น 3 (บริษัท)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3803

06-05-2021

EF110164240TH

กลุ่มงานเภสัชกรรม -

เภสัชกรรม

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3802

06-05-2021

RH131941505TH

หัวหน้าเภสัชกรรม -

เภสัชกรรม

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3801

06-05-2021

CB501871988TH

สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา/หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอกหู -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3800

06-05-2021

RP982413907TH

พ.โนรมาน มูดอ 0815994375 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3799

06-05-2021

RJ303022343TH

สมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทย/ทันตกรรม -

ทันตกรรม (ฟัน)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3798

06-05-2021

RI194197620TH

ฮาสือนะ สาแม ฝ่ายการพยาบาล 080-7092686- -

กลุ่มการพยาบาล

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3797

06-05-2021

PC013031718TH

สำนักงานประกันสังคม นนทบุรี -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3796

06-05-2021

RG234003390TH

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3795

06-05-2021

EG949362923TH

ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันโรคทรวงอก -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3794

06-05-2021

EG525770175TH

โรงพยาบาลยะหริ่ง -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3793

06-05-2021

EH845146206TH

สำนักงานส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3792

06-05-2021

RG234003063TH

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3791

06-05-2021

EV154124108TH

สำนักงานเทศบาลนครยะลา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3790

06-05-2021

EG843634991TH

สำนักงานประกันสังคม จังหวัดยะลา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3789

06-05-2021

EH984323237TH

บริษัท ซับบ์ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3788

06-05-2021

EH968629893TH

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน/ อาวุธ แดงเ พี่อาวุธรับไปแล้ว

พัสดุและบำรุงรักษา

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3787

06-05-2021

RH283076257TH

สำนักงานเทศบาลนครยะลา/นงเยาว์ เสรีกุล -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3786

06-05-2021

RY414113428TH

มุกดา เครือญาติ -

ที่อยู่ไม่ชัดเจน

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3785

06-05-2021

RC301244360TH

หัวหน้าเทคนิคการแพทย์ -

เทคนิคการแพทย์

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3784

06-05-2021

EB443829215TH

สุธาสินี สหัสธารา -

เภสัชกรรม

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3783

06-05-2021

CB587108483TH

อาหามะ ซีตีมะมุง ห้องผ่าตัด -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3782

06-05-2021

RG233998531TH

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3781

06-05-2021

RL044544624TH

ศูนย์มนุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน) -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3780

06-05-2021

RG233999611TH

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3779

06-05-2021

RG236117426TH

โรงพยาบาลหาดใหญ่ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3778

06-05-2021

RH651286771TH

สำนักงานประกันสังคม นนทบุรี -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3777

06-05-2021

RC301244183TH

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3776

06-05-2021

RH707114956TH

Mitsubishi tanabe Pharma -ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3775

06-05-2021

RJ345353023TH

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินาถ อ.นาทวี จ.สงขลา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3774

06-05-2021

RB157681635TH

โรงพยาบาลบันนังสตา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3773

06-05-2021

RE290349945TH

ศาลากลางจังหวัดยะลา/จัดเก็บรายได้ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3772

06-05-2021

RG141637188TH

งานเงินรายได้ ฝ่ายคลัง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3771

06-05-2021

RG141637038TH

งานเงินรายได้ ฝ่ายคลัง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3770

06-05-2021

RG141603286TH

งานเงินรายได้ ฝ่ายคลัง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3769

06-05-2021

RX286481801TH

สำนักงานธนานุรักษ์พื้นที่ยะลา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3768

06-05-2021

RG219267814TH

โรงพยาบาลปทุมธานี -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3767

06-05-2021

RJ170246860TH

สำนักงานประกันสังคม จังหวัดยะลา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3766

06-05-2021

ED821961646TH

บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ฟ จำกัด/ วางบิลการเงิน -

2.การเงินและบัญชี

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3765

06-05-2021

ED814452501TH

บริษัท บราเดอร์ฮูด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด -

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3764

06-05-2021

RJ168062540TH

หน่วยบริการลูกค้า ที โอ ที จำกัด /การเงิน -

2.การเงินและบัญชี

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3763

06-05-2021

RL108053041TH

บริษัท ออมนิแมด จำกัด/การเงิน -

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3762

06-05-2021

RL006248232TH

โรงพยาบาลรือเสาะ /การเงินและบัญชี -

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3761

06-05-2021

RL101564947TH

บ.เนกซ์เมดิคอล จำกัด การเงิน

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3760

06-05-2021

RL079537102TH

หัวหน้าการเงิน -

2.การเงินและบัญชี

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3759

06-05-2021

RL025086400TH

ฟารีดา วาเด็ง พัสดุ 084-9677066 1

พัสดุและบำรุงรักษา

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3758

06-05-2021

RP986714235TH

พ.ลลิตา แซ่หลิน รังสีวิทยา 089-5952922 +-

รังสีวิทยา

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3757

06-05-2021

RX363446353TH

พ.นูรอน ยะผา จิตเวช 085-7179659 -

จิตเวช (ห้องตรวจ)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3756

06-05-2021

EO671309128TH

ดมนียา บาฮะคีรี 085-7997817 -

พัสดุและบำรุงรักษา

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3755

06-05-2021

EW187695403T

นูรไอนี โตะหลง ห้องสวนหัวใจ 084-6310794 -

สวนหัวใจ

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3754

06-05-2021

EO680713344TH

อัสมะ สุหลง ห้องบัตร 084-3975961 --

แผนงานและสารสนเทศ

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3753

06-05-2021

EG971980075TH

พ.ชฎาภรณ์ จิรรัตน์โสภา -

วฟ (เวชกรรมฟื้นฟู)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3752

06-05-2021

ED815783204TH

ชนกนันท์ คงรื่น ยาใน 061-294825 -

OPD ผู้ป่วยนอก

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3751

06-05-2021

ED743961588TH

พ.นูรอน ยะผา จิตเวช 085-7179659 -

จิตเวช (ห้องตรวจ)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3750

06-05-2021

RU914665274TH

ณัฐณิชา กลับแก้ว MRI 095-0820731 -

MRI บ.โตโมกาฟ

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3749

06-05-2021

ฑฌๅจภ-ๅจ-/-ธ็

สารีเราะห์ สาและ ห้องบัตร 092-6612185 -

แผนงานและสารสนเทศ

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3748

06-05-2021

OF055807318TH

กูซารีนี สะบูโด ห้องผ่าตัด 084-7571512 -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3747

06-05-2021

EX604423261TH

นูรียันนะห์ หะยีวาเงาะ จส.สามัญ -

จส.สามัญ (ผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3746

06-05-2021

EG948938723TH

พ.ชลลดา บุญเพชร ห้องผ่าตัด 084-481669 -

วิสัญญี (OR)

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3745

06-05-2021

PD255207773TH

พ.ต่วนนัซรูน นิเยง 089-9756693 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3744

06-05-2021

RI027677152TH

เกศริน เปาะแต ห้องบัตร 063-6012373 -

แผนงานและสารสนเทศ

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3743

06-05-2021

EB376741102TH

อรพรรณ ธรรมเจริญ ห้องโสตฯ 099-4565099 -

โสต (เวชนิทัศน์)

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3742

06-05-2021

EB443812890TH

พ.นุรไอนี อาแว ER 064-9088806 -

4.ER อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3741

06-05-2021

RU948584212TH

อามีเนาะ ดอสอลี 062-4173981 -

OPD ผู้ป่วยนอก

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3740

06-05-2021

EH742899924TH

อาภาภรณ์ หาญณรงค์ สูติกรรมหลังคลอด 086-9587135 -

สูติกรรมหลังคลอด

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3739

06-05-2021

OB044033546TH

นูรีดา มามะ กายภาพบำบัด 091-8461482 -

วฟ (เวชกรรมฟื้นฟู)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3738

06-05-2021

EW884944661TH

ธยาดา ประดิฐกุล อช 095-4394776 -

อช (อายุรกรรมชาย) ชั้น 1

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3737

06-05-2021

EX618616369TH

พ.พาโรจน์ บาเกาะ 086-4002693 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3736

06-05-2021

OA107921222TH

ศุภะรัตน์ จันทร์เพชร ยาใน 095-0395644 -

ยาผู้ป่วยใน (เภสัช)

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3735

06-05-2021

RI167075737TH

สุภาณี โคคารัตน์กุล 087-2930635 ชั้น 10 -

ชั้น 10 ตึกส้ม

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3734

30-04-2021

RP994578231TH

โรงพยาบาลเบตง 1

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3733

30-04-2021

RG141636868TH

งานเงินรายได้ ฝ่ายคลัง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3732

30-04-2021

RG236120650TH

โรงพยาบาลหาดใหญ่ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3731

30-04-2021

RH444454173TH

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3730

30-04-2021

RH534057453TH

คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3729

30-04-2021

RG099192873TH

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 12 สงขลา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3728

30-04-2021

RJ220869927TH

งานเงินรายได้ ฝ่ายคลัง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3727

30-04-2021

RJ220869666TH

งานเงินรายได้ ฝ่ายคลัง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3726

29-04-2021

ED815707066TH

สุริยะ แก้วเขียว -

ขาเทียม (กายอุปกรณ์)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3725

29-04-2021

RI136196721TH

สุไรดา นัสรี ห้องสถิติ 086-2863129 -

แผนงานและสารสนเทศ

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3724

29-04-2021

EB458935325TH

K.ดามัน (ส่งป้อมยามเจ้าหน้าที่) -

ที่อยู่ไม่ชัดเจน

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3723

29-04-2021

ED693640760TH

นพ.ปริย ต๊ะวิชัย 089-1168619 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3722

29-04-2021

ED816171129TH

วาสนา แดงเงิน นก063-9719659 -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3721

29-04-2021

ED774088936TH

อรพรรณ ธรรมเจริญ Fห้องโสตฯ 099-4565099 -

โสต (เวชนิทัศน์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3720

29-04-2021

EO671309128TH

ดมนียา บาฮะคีรี 085-7997817 -

พัสดุและบำรุงรักษา

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3719

29-04-2021

RJ174142088TH

โรงพยาบาลระแงะ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3718

29-04-2021

RJ170654648TH

โรงพยาบาลยะหริ่ง -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3717

29-04-2021

RP994568870TH

โรงพยาบาลเบตง -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3716

29-04-2021

RB157681683TH

โรงพยาบาลบันนังสตา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3715

29-04-2021

RH554220290TH

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3714

28-04-2021

EG524911844TH

ทพ.ศุภมล เหลืองภัทรวงศ์ -

ทันตกรรม (ฟัน)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3713

28-04-2021

RT177457996TH

พ.อุมาด แอเก็ม 081-990102 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3712

28-04-2021

RT177457832TH

พ.โนรมาน มูดอ 0815994375 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3711

28-04-2021

RL096360348TH

คอดี สาเฮ๊าะ /รุซหม๊ะ ดาราแม็ง -

4.ER อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3710

28-04-2021

EH354587596TH

สถาบันประสาทวิทยา กรมก่ารแพทย์ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3709

28-04-2021

EH085885322TH

สปสช สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3708

28-04-2021

ED693601823TH

วาสนา แดงเงิน นก063-9719659 -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3707

28-04-2021

EG006026111TH

โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3706

28-04-2021

ED748439427TH

ยี พัสดุ -+

พัสดุและบำรุงรักษา

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3705

28-04-2021

RT175088012TH

พ.อุมาด แอเก็ม 081-990102 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3704

28-04-2021

RJ289742205TH

พ.นุรไอนี อาแว ER 064-9088806 -

4.ER อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3703

28-04-2021

RI200360738TH

ทพญ.กีรติกุล รัตนพงศ์ -

ทันตกรรม (ฟัน)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3702

28-04-2021

RU539744961TH

นิตธยา ว่องนาวี 081-4789615 สำนักงานเลขาธิการการพยาบาล

4.ER อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3701

28-04-2021

RL037048678TH

วาสนา แดงเงิน นก063-9719659 -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3700

28-04-2021

ED800637426TH

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3699

28-04-2021

ED578239809TH

โรงพยาบาลรามัน -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3698

28-04-2021

EH144401623TH

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3697

28-04-2021

EH815479457TH

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ จำกัด -บัญชี-การเงิน

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3696

28-04-2021

EY335219877TH

ยี พัสดุ -

พัสดุและบำรุงรักษา

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3695

28-04-2021

EH809577035TH

โรงพยาบาลปัตตานี ผอก(จัดเก็บรายได้)

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3694

28-04-2021

EG972316171TH

บริษัท ซีเมดิค จำกัด -

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3693

28-04-2021

EH555241574TH

สปสช สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3692

28-04-2021

EH992671724TH

บริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด มหาชน. -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3691

28-04-2021

EG107603621TH

วิรัช ราชสงค์ กายอุปกรณ์ -

ขาเทียม (กายอุปกรณ์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3690

28-04-2021

EK861929618TH

โรงพยาบาลพระมุงกุฎเกล้า -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3689

28-04-2021

ED429175888TH

บริษัท D-ATERIOR -

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3688

28-04-2021

EH082243942TH

โรงพยาบาลกาบัง -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3687

28-04-2021

EG296337225TH

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด ฝ่ายพัสดุ

พัสดุและบำรุงรักษา

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3686

28-04-2021

ED800128508TH

บริษัท เอ็นทีที มาร์เก็ตติ้ง จำักด -

เภสัชกรรม

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3685

28-04-2021

ED790741991TH

บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพพลาย จำกัด -

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3684

28-04-2021

ED790741943TH

ทันตกรรม -

ทันตกรรม (ฟัน)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3683

28-04-2021

RT176655479TH

พ.อุมาด แอเก็ม 081-990102 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3682

28-04-2021

RJ047335815TH

ซัลวา สาและ เทคนิคการแพทย์ -

เทคนิคการแพทย์

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3681

28-04-2021

RG147487495TH

จันทร์จิรา สอนบุตร -

ไม่มี ทราบหน่วยงาน

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3680

28-04-2021

RH490539865TH

ลัดดาวัลย์ ณ ถลาง -

ทันตกรรม (ฟัน)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3679

28-04-2021

ED620996630TH

พ.สัมฤทธิ์ รอดปฐม -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3678

28-04-2021

RE228078867TH

ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบว -

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3677

28-04-2021

RE228141471TH

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชนบท -

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3676

28-04-2021

RJ292058424TH

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชนบท -ผอก

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3675

28-04-2021

RJ173342295TH

พ.จรรยา แซ่เจน อาชีวอนามัย 089-657-7766 -

อาชีวเวชกรรม (ผู้สูงอายุ)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3674

28-04-2021

RL051620754TH

พัชรินทร์ นะนุ้ย ER -

4.ER อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3673

28-04-2021

RB150341892TH

ทุนผุสดี รำลึก/ออมสิน -

บัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3672

28-04-2021

EH974209215TH

กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก -

พยาธิวิทยากายวิภาค

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3671

28-04-2021

EH966617212TH

ทราย แผนกห้องสวนหัวใจ -

สวนหัวใจ

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3670

28-04-2021

ED788843997TH

thai Otsuka -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3669

28-04-2021

EX647979343TH

พ.นูรอน ยะผา จิตเวช 085-7179659 -

จิตเวช (ห้องตรวจ)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3668

28-04-2021

EO632720773TH

นัทธมน บนบาง ER 081-9589340 -

4.ER อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3667

28-04-2021

ED722734753TH

นพ.ปริย ต๊ะวิชัย 089-1168619 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3666

28-04-2021

EW901504123TH

วาสนา แดงเงิน นก063-9719659- --

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3665

28-04-2021

ED760314592TH

สุดา ศรีนวลเอียด MRI 081-0954958 -

MRI บ.โตโมกาฟ

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3664

28-04-2021

EO670461500TH

มารดียานา สาเมาะบาซา 087-9683318 -

ที่อยู่ไม่ชัดเจน

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3663

28-04-2021

EB458055998TH

อาภาภรณ์ หาญณรงค์ สูติกรรมหลังคลอด 086-9587135 -

สูติกรรมหลังคลอด

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3662

28-04-2021

ED490056797TH

นุรียันนะห์ หะยีวาเงาะ ตาหู คอ จมูก -

จส.สามัญ (ผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก)

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3661

28-04-2021

OA256514639TH

นศพ.วัชรธนินทร์ พฤกษวัลต์ 087-3957927 -

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3660

28-04-2021

EW901504035TH

วาสนา แดงเงิน นก063-9719659 -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3659

28-04-2021

OA025506946TH

สสิธร ดูดิง กายอุปกรณ์ -

ขาเทียม (กายอุปกรณ์)

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3658

28-04-2021

EH266087793TH

จารุวรรณ เรณูนวล กายภาพ 0914618246 1

วฟ (เวชกรรมฟื้นฟู)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3657

28-04-2021

ED620996665TH

พ.นวย สุขไชยะ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3656

28-04-2021

EX592979386TH

พ.ชลรดา บุญเพชร วิสัญญี -

วิสัญญี (OR)

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3655

28-04-2021

EO671044712TH

แวนูรฮายาตี บูบะ รังสีวิทยา 0934157565 -

รังสีวิทยา

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3654

28-04-2021

EH546638977TH

รุ่งนภา โตะเล็ง ล้างไตช่องท้อง 065-5969413 -

ส่องกล้อง ไตช่องท้อง

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3653

28-04-2021

EO664548224TH

สุชีรา มากชัย ผลิตยา 081-6904236 -

ผลิตยาและน้ำเกลือ

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3652

26-04-2021

ED551776928TH

โ รงพยาบาลทุ่งยางแดง -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3651

26-04-2021

EH082243298TH

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3650

26-04-2021

EH082243284TH

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3649

26-04-2021

EH684268930TH

สำนักงานเทศบาลนครยะลา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3648

26-04-2021

RI128958832TH

บริษัท ไทยประกัน ชีวิต -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3647

26-04-2021

RG099192476TH

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 12 สงขลา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3646

26-04-2021

EH810519392TH

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3645

26-04-2021

EG296340105TH

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3644

26-04-2021

EH119858031TH

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3643

26-04-2021

EH509231858TH

โรงพยาบาลนครพิงค์ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3642

26-04-2021

EU989900912TH

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3641

26-04-2021

EH974485155TH

กองบริหารการสาธารณสุข -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3640

26-04-2021

EH974436490TH

สถาบันการแพทย์แผนไทย -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3639

26-04-2021

EV487426245TH

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3638

26-04-2021

EH960096500TH

บริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด มหาชน -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3637

26-04-2021

RL079585111TH

การปะปาส่วนภูมิภาคเขต 5 -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3636

26-04-2021

RJ292009560TH

กองตรวจราชการ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3635

26-04-2021

RE226523019TH

กองแบบแผน ชั้น3 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3634

26-04-2021

RE226522614TH

กองแบบแผน ชั้น3 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3633

26-04-2021

RL105305259TH

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3632

26-04-2021

RJ291296691TH

กองบริหารการคลัง -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3631

26-04-2021

RG141605260TH

งานเงินรายได้ ฝ่ายคลัง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3630

26-04-2021

RJ292196156TH

กองบริหารการคลัง -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3629

26-04-2021

RG141635567TH

งานเงินรายได้ ฝ่ายคลัง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3628

26-04-2021

RG141635465TH

งานเงินรายได้ ฝ่ายคลัง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3627

26-04-2021

RB157681670TH

โรงพยาบาลบันนังสตา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3626

26-04-2021

RG141635788TH

งานเงินรายได้ ฝ่ายคลัง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3625

26-04-2021

RG141635920TH

งานเงินรายได้ ฝ่ายคลัง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3624

26-04-2021

RH284679191TH

โรงพยาบาลพัทลุง -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3623

26-04-2021

RX363411500TH

พญ.นูรอน ยะผา 081-8554863 -

จิตเวช (ห้องตรวจ)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3622

26-04-2021

OA038274083TH

พญ.อามานีย์ สาและอารง จิตเวช 098-013 3047 -

จิตเวช (ห้องตรวจ)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3621

26-04-2021

ED777439319TH

พญ.กานติมา ทันธิมา 063-3094222 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3620

26-04-2021

ED707266537TH

นพ.ธรรศปวีณ วสิเวช -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3619

26-04-2021

PB730671176TH

วาสนา แดงเงิน นก063-9719659 -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3618

26-04-2021

ED652869102TH

นภาพร ลายใน MRI 081-8969646 -

MRI บ.โตโมกาฟ

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3617

26-04-2021

ED614696914TH

พี่บิส คลังยา 089-7354564 -

คลังยา

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3616

26-04-2021

OF051894387TH

อาราบี โตมะ 087-3966192 -

ที่อยู่ไม่ชัดเจน

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3615

26-04-2021

OA009816771TH

พญ.ศุภารัตน์ ชัยสุรจินดา 081-5409900 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3614

26-04-2021

PC294677473TH

นพ.ปิยวัฒน์ ชัยมชภู 090-2170777 -

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3613

26-04-2021

RE458204493TH

ธยาดา ประดิฐกุล อช 095-4394776 -

อช (อายุรกรรมชาย) ชั้น 1

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3612

26-04-2021

OA100755667TH

พัชรีกร อักษรถึง ห้องผ่าตัดใหญ๋ 081-6985605 -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3611

26-04-2021

EB458678162TH

ชนกนันท์ คงรื่น ยานอก 061-294825 -

ยาผู้ป่วยนอก (เภสัช)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3610

26-04-2021

RG083465415TH

สุนิต้าร์ สุขอิ่ม MRI 065-6136536 -

MRI บ.โตโมกาฟ

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3609

26-04-2021

EH961124856TH

พญ.พนิดา มีลาภกิจ. 081-9179971 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3608

26-04-2021

RI162075148TH

อันธิกา รัตนรักษ์ บริบาลเภสัช 063-6288790 -

เภสัชกรรม

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3607

26-04-2021

OB003283080TH

คอลีเย๊าะ สมาแอ -

UC จัดเก็บรายได้ และประกันสุขภาพ

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3606

26-04-2021

ED674186445TH

นุ๊ ซามะ ศูนย์เยี่ยมบ้าน 086-2931562 -

ศูนย์ข้อมูลเครือข่าย

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3605

26-04-2021

EG365839809TH

ฟาริณ วงศ์จันทร์ ห้องผ่าตัดใหญ๋ 081-9572667 -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3604

26-04-2021

EB458764189TH

พาอียะห์ สาแล /ศูนย์แพทย์ฯ -

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3603

26-04-2021

RP931060370TH

กนกวรรณ ทองสถิตย์ mri 086-9675763 -

หู คอ จมูก (ห้องตรวจ)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3602

26-04-2021

RG155719576TH

รอฮานา ปราณีรักษ์ MRI 065-6136229 -

MRI บ.โตโมกาฟ

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3601

26-04-2021

RE059306303TH

เกศริน เปาะแต ห้องบัตร 063-6012373 -

แผนงานและสารสนเทศ

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3600

26-04-2021

OB095148327TH

ดมนียา บาฮะคีรี 085-7997817 -

พัสดุและบำรุงรักษา

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3599

26-04-2021

ED801702832TH

บริจาค ปภิญญา ศิริมงคลเกษม 095-4149996 ชุดPPE M 20 ตัว

0.บริหารทั่วไป

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3598

26-04-2021

ED801702846TH

บริจาค ปภิญญา ศิริมงคลเกษม 095-4149996 ชุดPPE L 20 ตัว

0.บริหารทั่วไป

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3597

26-04-2021

EH492921366TH

บริจาค จากชาลิตยา เต็มองค์หล้า 064-6965586 จากราชบุรี

0.บริหารทั่วไป

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3596

23-04-2021

ED792924290TH

มาซีเต๊ะ จะกะปิ -

ที่อยู่ไม่ชัดเจน

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3595

23-04-2021

PX054999126TH

นพ.ภาสกร น้อยนิยม -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3594

23-04-2021

RI201123182TH

ธยาดา ประดิษฐ์กุล อช 095-4394776 -

อช (อายุรกรรมชาย) ชั้น 1

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3593

23-04-2021

RI205718774TH

ฮูดา อาบูเล๊ะ ห้องผ่าตัดใหญ่ 087-2981749 -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3592

23-04-2021

ED749486560TH

นพ.ปริย ต๊ะวิชัย 089-1168619 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3591

23-04-2021

RI215720239TH

บริษํท มารุ่งโรจน์ จำกัด -

ตรวจการได้ยินเสียง OPD

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3590

23-04-2021

ED680855577TH

วิยะดา พงษ์ศิรประภา -

ที่อยู่ไม่ชัดเจน

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3589

23-04-2021

EH973509880TH

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3588

23-04-2021

EG524953481TH

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3587

23-04-2021

EQ634088705TH

โรงพยาบาลไม้แก่น -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3586

23-04-2021

EF110156402TH

บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3585

23-04-2021

RG242742738TH

โรงพยาบาลสุไหงโกลก -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3584

23-04-2021

RJ170246683TH

สำนักงานประกันสังคม จังหวัดยะลา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3583

23-04-2021

RP514648955TH

โรงพยาบาลมายอ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3582

23-04-2021

RJ291264570TH

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3581

23-04-2021

RH325839893TH

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3580

23-04-2021

RG233952469TH

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -จัดเก็บรายได้

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3579

23-04-2021

RL087304731TH

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3578

23-04-2021

RF359644423TH

สำนักงานประกันสังคม -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3577

23-04-2021

RE226628385TH

สำนักวิชาการสาธารณสุข -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3576

23-04-2021

EU840820102TH

บริษัท อีฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) -

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3575

23-04-2021

ED774051057TH

บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด -

2.การเงินและบัญชี

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3574

23-04-2021

ED805313869TH

บริษัท ควอลิไฟต์ เทรดดิ้ง จำกัด -

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3573

23-04-2021

ED682952024TH

บ.โมเดอร์นเมนู จำกัด 081-9136913 -

2.การเงินและบัญชี

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3572

23-04-2021

23-04-2021

RP757976171TH

วันเพ็ญ ดวงจันทร์ จ่ายกลาง 086-9691438 ซองสีเหลือง

จ่ายกลาง (หน่วยงาน)

ซองน้ำตาล

รับแล้ว

3571

22-04-2021

EX546094820TH

พญ.นูรอน ยะผา -

จิตเวช (ห้องตรวจ)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3570

22-04-2021

ED702399559TH

พ.สัมฤทธิ์ รอดปฐม -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3569

22-04-2021

RX363416201TH

พ.นูรอน ยะผา จิตเวช 085-7179659 -

จิตเวช (ห้องตรวจ)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3568

22-04-2021

CT539976206TH

จุฑารัตน์ เรืองชุม ตึกส้ม -

ชั้น 10 ตึกส้ม

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3567

22-04-2021

ED810020580TH

วาเพะ ห้องสลายนิ่ว -

ส่องกล้อง ไตช่องท้อง

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3566

22-04-2021

ED713086874TH

นก ห้องผ่าตัด 063-9719659 -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3565

22-04-2021

RH192349849TH

พญ.ธัญลักษณ์ วิฑูสุรพจน์ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3564

22-04-2021

EO669073397TH

อรพรรณ ธรรมเจริญ ห้องโสตฯ 099-4565099 -

โสต (เวชนิทัศน์)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3563

22-04-2021

RF078750395TH

พ.ภาสกร น้อยนิยม 085-0811996 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3562

22-04-2021

RX253087914TH

พ.ลลิดา จันทรักษ์ 081-8987284 -

จิตเวช (ห้องตรวจ)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3561

22-04-2021

ED750578453TH

ประวัติ แก้วสุวรรรณ *-

พัสดุและบำรุงรักษา

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3560

22-04-2021

EG296336432TH

ทวีศักดิ์ ศรปัญญา นายช่างเทคนิค -

ช่างซ่อมบำรุง

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3559

22-04-2021

EY335214177TH

สุไรนี พัสดุ -

พัสดุและบำรุงรักษา

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3558

22-04-2021

ED746094595TH

ฝ่ายพัสดุ มุก -

พัสดุและบำรุงรักษา

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3557

22-04-2021

RE228139495TH

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชนบท -

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3556

22-04-2021

RG233950777TH

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3555

22-04-2021

RF359684351TH

ซุลฟะห์ อับดุลเล๊าะ 095-2563714 -

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3554

22-04-2021

RF645177004TH

นพ.ชยานนท์ บุญช่วย -

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3553

21-04-2021

ED782871650TH

บริษัท แอตแลนติก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด -

2.การเงินและบัญชี

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3552

21-04-2021

EF604099792TH

บริษํท เอนโดวาสเทค จำกัด -

2.การเงินและบัญชี

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3551

21-04-2021

ED786845540TH

บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด -

2.การเงินและบัญชี

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3550

21-04-2021

EI333377637TH

บริษัท แอมเบสพลัส จำกัด -

2.การเงินและบัญชี

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3549

21-04-2021

ED743752125TH

บริษัท เมค-วัน จำกัด -

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3548

21-04-2021

RL032070569TH

พ.โนรมาน มูดอ 0815994375 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3547

21-04-2021

RH306110682TH

ภูษณิศา พิสิษฐ์ตุล ยี่เกี่ยว -

ยี่เกียว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3546

21-04-2021

RL096020052TH

ฟารีดา วาเด็ง พัสดุ 084-9677066 -

พัสดุและบำรุงรักษา

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3545

21-04-2021

RH306110665TH

ภูษณิศา พิสิษฐ์ตุล -

ยี่เกียว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3544

21-04-2021

RH306110679TH

ภูษณิศา พิสิษฐ์ตุล -

ยี่เกียว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3543

21-04-2021

ED798734824TH

โรงพยาบาลยะลา ห้องบัตร -

แผนงานและสารสนเทศ

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3542

21-04-2021

EG960099903TH

แผนกพัสดุ -

พัสดุและบำรุงรักษา

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3541

21-04-2021

ED774469872TH

สุไรนี พัสดุ -

พัสดุและบำรุงรักษา

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3540

21-04-2021

ED746299470TH

พ.ปริย ตีะวิชัย 089-1168619 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3539

21-04-2021

EG847557589TH

ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี ศูนย์ประกันสุขภาพถ้วนหน้าและจัดเก็บรายได้

UC จัดเก็บรายได้ และประกันสุขภาพ

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3538

21-04-2021

ED678666376TH

พ.ดำรง แวอาลี -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3537

21-04-2021

ED678666362TH

พ.ศุภารัตน์ ชัยสุรจินดา -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3536

21-04-2021

ED801333103TH

อมรรัตน์ กานิวาส oR. 089-65746546 -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3535

21-04-2021

OB032060252TH

อามีนะห์ ปายี แม่บ้านopd 086-2978709 -

OPD ผู้ป่วยนอก

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3534

21-04-2021

RG242213293TH

โรงพยาบาลปานาเระ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3533

21-04-2021

ED802710628TH

42 ถ.ไทรบุรี ซ.31 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 094-31 -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3532

21-04-2021

EH681198608TH

โรงพยาบาลสะบ้าย้อย -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3531

21-04-2021

RB159092999TH

โรงพยาบาลธารโต -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3530

21-04-2021

EH548730271TH

ศูนย์พิสูจน์หหลักฐาน 10 -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3529

21-04-2021

EW974557921TH

โรงพยาบาลกะพ้อ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3528

20-04-2021

RT158546954TH

พ.สัมฤทธิ์ รอดปฐม -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3527

20-04-2021

RK470374561TH

พ.ภาสกร น้อยนิยม 085-0811996 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3526

20-04-2021

RT174246255TH

พ.ชินตา พู่พิทยาสถาพร -

ปฐมภูมิ

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3525

20-04-2021

RY414087904TH

สุดารัตน์ กาลูแป ศกช. -

ศก. (ศัลยกรรมกระดูกและข้อ) ชั้น1

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3524

20-04-2021

RY353158587TH

จารุวรรณ บุญคำ นรีเวช นรีเวช

นรีเวช (ตึก)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3523

20-04-2021

RF369414331TH

คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3522

20-04-2021

EH861974974TH

นาตยา ชุมจันทร์ งานคุ้มครองผู้บริโภค -

เภสัชกรรม

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3521

20-04-2021

EH861974387TH

รอกีเยาะ ดอแม ทันตกรรม -

ทันตกรรม (ฟัน)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3520

20-04-2021

PD282656065TH

พ.ชิต ปัญญาชัย 081-0960811 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3519

20-04-2021

EG158654004TH

วาสนา แดงเงิน นก063-9719659 -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3518

20-04-2021

ED767636481TH

วาสนา แดงเงิน -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3517

20-04-2021

ED787307480TH

อารีสิทธ์ สุวรรณราช 081-6903913 -

2.การเงินและบัญชี

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3516

20-04-2021

EI696246185TH

บริษัท สยามฟาร์มมาซูติคอล จำกัด -

2.การเงินและบัญชี

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3515

20-04-2021

ED727975274TH

Atb -

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3514

20-04-2021

EU840819784TH

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) -

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3513

20-04-2021

RH152538115TH

Accord -

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3512

20-04-2021

EH844823957TH

สำนักมาตรฐานห้องปฎิบัติการ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3511

20-04-2021

RK471460139TH

สภากาชาดไทย -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3510

20-04-2021

RG141634907TH

งานเงินรายได้ ฝ่ายคลัง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3509

20-04-2021

RG141617991TH

งานเงินรายได้ ฝ่ายคลัง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3508

19-04-2021

RT172154667TH

พ.สัมฤทธิ์ รอดปฐม -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3507

19-04-2021

RT150744137TH

พ.นวย สุขไชยะ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3506

19-04-2021

RT157285722TH

โรสจิรา ศรีดา -

วิสัญญี (OR)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3505

19-04-2021

RT144952881TH

พ.ธันยวีร์ เสริญแก้ว -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3504

19-04-2021

RT150744273TH

นูรูฮูดา นาแว กายภาพบำบัด -

วฟ (เวชกรรมฟื้นฟู)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3503

19-04-2021

RT144952728TH

นุรุฮูดา นาแว กายภาพ -

วฟ (เวชกรรมฟื้นฟู)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3502

19-04-2021

RT169174922TH

พ.ชินตา พู่พิทยาสถาพร -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3501

19-04-2021

RF737313641TH

พ.อนวัช มงคลวิสุทธิ์ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3500

19-04-2021

CT540494872TH

พ.นวย สุขไชยะ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3499

19-04-2021

RT160133687TH

พ.สาวิตรี ทองทวี -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3498

19-04-2021

RT154666979TH

พ.สาวิตรี ทองทวี -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3497

19-04-2021

RT164603324TH

พ.อุมาด แอเก็ม 081-990102 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3496

19-04-2021

RT139946923TH

เอกรัฐ คงตระกูล -

ทันตกรรม (ฟัน)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3495

19-04-2021

EG296336432TH

ทวีศักดิ์ ศรปัญญา นายช่างเทคนิค -

ช่างซ่อมบำรุง

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3494

19-04-2021

RY186120677TH

พ.นิอิมรอน นิสาเฮาะ 081-77562075 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3493

19-04-2021

RL057516370TH

บริษัท ทีเคเอ็น ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด -

ไตเทียม ชั้น 3 (บริษัท)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3492

19-04-2021

RH489331245TH

SBN ไอที -

IT ช่างคอม/ระบบคอมพิวเตอร์

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3491

19-04-2021

EG835884520TH

พญ.ฮามิดะห์ มูหามัด 086-2889794 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3490

19-04-2021

ED801330067TH

อาซียะห์ ยิงจอราและ ICUอุบัติเหตุ 087-2141161 -

ICU อุบัติเหตุ

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3489

19-04-2021

EO604213665TH

นศพ.ชนวีร์ จันทร์โกมุท 089-5941164 -

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3488

19-04-2021

OA229936270TH

พ.สิริพร กอวิวัฒนาการ 086-7611621 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3487

19-04-2021

ED787335199TH

ตีลารัน สโมสร 082-8294066 -

ที่อยู่ไม่ชัดเจน

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3486

19-04-2021

EH429700985TH

รัตนา ดาดี อช 083-0648707 -

อช (อายุรกรรมชาย) ชั้น 1

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3485

19-04-2021

EH836099247TH

ธยาดา ประดิฐกุล อช 095-4394776 -

อช (อายุรกรรมชาย) ชั้น 1

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3484

19-04-2021

ED784228394TH

วาสนา แดงเงิน นก063-9719659 -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3483

19-04-2021

ED613651837TH

กนกวรรณ ทองสถิตย์ mri 086-9675763 -*

MRI บ.โตโมกาฟ

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3482

19-04-2021

ED792005632TH

พ.นูรอน ยะผา จิตเวช 085-7179659 -

จิตเวช (ห้องตรวจ)

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3481

19-04-2021

ED737870865TH

สุดารัตน์ สังขผล ห้องผ่าตัดใหญ่ -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3480

19-04-2021

EO664533009TH

พิชญาภา พิเชียรโสภณ ยาใน 081-9594717 -

ยาผู้ป่วยใน (เภสัช)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3479

19-04-2021

EO664532895TH

พิชญาภา พิเชียรโสภณ ยาใน 081-9594717 -

ยาผู้ป่วยใน (เภสัช)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3478

19-04-2021

RF711324205TH

สุชีรา มากชัย ผลิตยา 081-6904236 -

ผลิตยาและน้ำเกลือ

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3477

19-04-2021

EH412661625TH

นูไอนี ยูโซ๊ะ 089-7398912 -

สูติ-นรีเวช (ห้องตรวจ) OPD

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3476

19-04-2021

PD196213501TH

วนิดา ไวกิตติพงษ์ ศญด. -

ศญด (ศัลยกรรมหญิงและเด็ก) ชั้น2

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3475

19-04-2021

OF039634208TH

พ.ภาสกร น้อยนิยม 085-0811996 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3474

19-04-2021

RG093094025TH

ซิตีอาอีเสาะ โตสแน เวชกรรมฟื้นฟู -

วฟ (เวชกรรมฟื้นฟู)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3473

19-04-2021

EH761028182TH

อรณัส ไชยนาพงศ์ ล้างไตช่องท้อง 094-6961532 -

ล้างไตทางช่องท้อง

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3472

19-04-2021

ED689176890TH

บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) -

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3471

19-04-2021

ED689176890TH

บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3470

19-04-2021

EH168097447TH

AIIianz Ayudhya -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3469

19-04-2021

RG099180915TH

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 12 สงขลา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3468

19-04-2021

RH289360285TH

โรงพยาบาลเทพา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3467

19-04-2021

EH085874801TH

สปสช สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3466

19-04-2021

ED181565935TH

กรม ทพ.22 ค่ายฝึกการรบพิเศษน้ำพุ ต.หลุบเลา อ.ภูพาน -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3465

19-04-2021

EF413726968TH

สปสช สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3464

19-04-2021

EF711235791TH

สำนักงานประกันสังคม จังหวัดยะลา- -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3463

19-04-2021

EH082239713TH

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3462

19-04-2021

EH974171245TH

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3461

16-04-2021

OB188918654TH

พัสดุ -

พัสดุและบำรุงรักษา

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3460

16-04-2021

PD196213501TH

วนิดา ไวกิตติพงษ์ ศญด. -

ศญด (ศัลยกรรมหญิงและเด็ก) ชั้น2

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3459

16-04-2021

OB067576850TH

พ.ฐิติกานต์ วังอาภากุล 080-5456746 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3458

16-04-2021

EO660616003TH

จารุวรรณ บุญคำ นรีเวช -

นรีเวช (ตึก)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3457

16-04-2021

RU539727380TH

ปวริศา แก้วนา 094-5969121 ศกช. -

ศก. (ศัลยกรรมกระดูกและข้อ) ชั้น1

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3456

16-04-2021

ED536581005TH

คลังยา 089-7354564 -

เภสัชกรรม

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3455

16-04-2021

ED745894838TH

พ.ปณภัช ภรภทร์ธนะดุล -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3454

16-04-2021

OA100743859TH

พัชรีกร อักษรถึง ห้องผ่าตัดใหญ๋ 081-6985605 -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3453

16-04-2021

EB458060247TH

พ.ฐิติกานต์ วังอาภากุล 080-5456746 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3452

16-04-2021

EB458136833TH

สุรัสวดี ไมตรีกุล หัวหน้าตึกนรีเวช 086-2848501 -

นรีเวช (ตึก)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3451

16-04-2021

OA100743814TH

พัชรีกร อักษรถึง ห้องผ่าตัดใหญ๋ 081-6985605 -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3450

16-04-2021

RI185645585TH

ทพ.อวันรัตน์ เหมืองทอง 089-4296203 -

ทันตกรรม (ฟัน)

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3449

16-04-2021

RH009528537TH

พ.ฟารินดา หะยียูโซะ 061-2733366 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3448

16-04-2021

OF050461583TH

พัชรี กฐินหอม -

จ่ายกลาง (หน่วยงาน)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3447

16-04-2021

EH097965875TH

สุดารัตน์ สังขผล ห้องผ่าตัดใหญ่ -

วิสัญญี (OR)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3446

16-04-2021

RG002693914TH

พ.พนิดา มีลาภกิจ. 081-9179971 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3445

16-04-2021

RG167802426TH

สุรัสวดี ไมตรีกุล หัวหน้าตึกนรีเวช 086-2848501 -

นรีเวช (ตึก)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3444

16-04-2021

RF299991692TH

ภัทรจิตรา แก้วขาว -

0.บริหารทั่วไป

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3443

16-04-2021

RT155177915TH

พ.สาวิตรี ทองทวี -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3442

16-04-2021

CY042326768TH

พ.พิพัฒน์ มงคลฤทธิ์ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3441

16-04-2021

RF411041585TH

นูรียะห์ กอและ งานคลังยา -

เภสัชกรรม

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3440

16-04-2021

RB695032682TH

เกตุกาญจน์ จันทร์ดำ -

เภสัชกรรม

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3439

16-04-2021

RJ439920425TH

ธิวาส ลีวัธนะ จัดเก็บรายได้ -

UC จัดเก็บรายได้ และประกันสุขภาพ

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3438

16-04-2021

RP994575782TH

ผู้จัดการ บริษัท โตโมกราฟ จำกัด -

MRI บ.โตโมกาฟ

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3437

16-04-2021

RL052974271TH

บริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จำกัด -

2.การเงินและบัญชี

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3436

16-04-2021

ED773908674TH

26/3/64 บริษัท เครื่องมือแพทย์ (ประเทศไทย) จำกัด -

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3435

16-04-2021

RG213688990TH

ธนาคารไทยพาณิชย์ (เงินงบประมาณ) -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3434

16-04-2021

ED696345038TH

บริษัท ทีอี คิว จำกัด -

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3433

16-04-2021

EH559422356TH

บริษัท ยูเมด้า จำกัด -

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3432

16-04-2021

RD820351453TH

กองคลัง สำนักการศึกษา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3431

16-04-2021

RH678476920TH

โรงพยาบาลหัวหิน -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3430

16-04-2021

RJ292193910TH

กองบริหารการคลัง -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3429

16-04-2021

RL099850399TH

DKSH -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3428

16-04-2021

RL096332259TH

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง- -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3427

16-04-2021

RP465203555TH

กองร้อยซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ที่ 1 -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3426

16-04-2021

RE116931109TH

ศูนย์พัฒนาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปร -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3425

16-04-2021

RK281105208TH

โรงพยาบาลหนองจิก -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3424

16-04-2021

RX286444415TH

สำนักงานธนานุรักษ์พื้นที่ยะลา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3423

16-04-2021

RH654775093TH

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3422

16-04-2021

RJ170246493TH

สำนักงานประกันสังคม จังหวัดยะลา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3421

16-04-2021

RG141634031TH

งานเงินรายได้ ฝ่ายคลัง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3420

16-04-2021

RG141634031TH

งานเงินรายได้ ฝ่ายคลัง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3419

16-04-2021

RG141634147TH

งานเงินรายได้ ฝ่ายคลัง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3418

16-04-2021

RG141633892TH

งานเงินรายได้ ฝ่ายคลัง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3417

16-04-2021

RG141633844TH

งานเงินรายได้ ฝ่ายคลัง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล -+

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3416

16-04-2021

RG233938935TH

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3415

16-04-2021

RX286444066TH

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3414

16-04-2021

RJ170669761TH

โรงพยาบาลยะหริ่ง -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3413

16-04-2021

RJ171406829TH

ศูนย์พิสูจน์หหลักฐาน 10 -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3412

16-04-2021

RG240528771TH

โรงพยาบาลปัตตานี -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3411

16-04-2021

RG099219960TH

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 12 สงขลา -*

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3410

16-04-2021

RG099219939TH

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 12 สงขลา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3409

16-04-2021

RJ171527583TH

ศูนย์อนามัยที่ 12 -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3408

16-04-2021

EH974481278TH

กองบริหารการสาธารณสุข -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3407

16-04-2021

EG847509929TH

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3406

16-04-2021

ED734408402TH

โรงพยาบาลละงู -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3405

16-04-2021

EH082241266TH

โรงพยาบาลกาบัง -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3404

16-04-2021

EH974166792TH

สำนักโนบายและยุทธศาสตร์ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3403

16-04-2021

EF411555948TH

สปสช สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3402

16-04-2021

EH685651425TH

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 1

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3401

16-04-2021

RG212878516TH

มหาวิทยาลัยมหิดล -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3400

16-04-2021

EH681223506TH

โรงพยาบาลสะบ้าย้อย ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3399

07-04-2021

RT139073735TH

พ.ชินตา พู่พิทยาสถาพร -

ปฐมภูมิ

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3398

07-04-2021

RT136759246TH

พ.สมชาย ไวกิตติพงษ์ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3397

07-04-2021

RT138700107TH

พ.ธันยวีร์ เสริญแก้ว- -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3396

07-04-2021

RT116114343TH

พ.โนรมาน มูดอ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3395

07-04-2021

RT116114079TH

พ.ชินตา พู่พิทยาสถาพร -

ปฐมภูมิ

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3394

07-04-2021

RT116114578TH

พ.อุมาด แอเก็ม 081-990102 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3393

07-04-2021

EY646287292TH

พ.ธนภาส เลื่องอรุณ 081-8980083- -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3392

07-04-2021

EX592991696TH

ยะ พัสดุ -

พัสดุและบำรุงรักษา

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3391

07-04-2021

CF045993607TH

แวนูรฮายาตี มูนะ รังสีวิทยา -

รังสีวิทยา

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3390

07-04-2021

CF045993540TH

รูซีดา เซ็งมาดี สุขศึกษา -

สุขศึกษา

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3389

07-04-2021

RU833480916TH

อัฟนาน เชียว กลุ่มงานรังสี -

รังสีวิทยา

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3388

07-04-2021

EG948725555TH

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3387

07-04-2021

ED610497294TH

หจก.ลาภทักษิณ อินเตอร์แพค หัวหน้าการเงิน

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3386

07-04-2021

EH846581944TH

พาณี สุวรรณมณี การเจ้าหน้าที่ -

ทันตกรรม (ฟัน)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3385

07-04-2021

ED745883747TH

ร้านซีเอส.2018 หาดใหญ่ -

2.การเงินและบัญชี

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3384

07-04-2021

EH085874191TH

สปสช สำนักงานหลักประกันสุขภาพสงขลา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3383

07-04-2021

RH287662093TH

โรงพยาบาลสงขลา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3382

07-04-2021

RP994566587TH

โรงพยาบาลเบตง -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3381

07-04-2021

EH974478472TH

ด่วนที่สุด กองบริหารการสาธารณสุข -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3380

07-04-2021

ED777010944TH

โรงพยาบาลตรัง -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3379

07-04-2021

EG296333042TH

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด -การเงิน

การเงินผู้ป่วยนอก

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3378

07-04-2021

ED692984667TH

บริษัท เรียลเมด จำกัด การเงิน

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3377

07-04-2021

EO525233185TH

ชลระดา พรหมน้ำดำ จัดเก็บรายได้ 083-1909434 -

UC จัดเก็บรายได้ และประกันสุขภาพ

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3376

07-04-2021

EB457840771TH

นศพ.ยุสดี บิลแหละ 093-5828253 -

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3375

07-04-2021

EH856244875TH

ปวริศา แก้วนา 094-5969121 -

OPD ผู้ป่วยนอก

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3374

07-04-2021

ED743134556TH

รองทอง พรหมจันทร์ ทันตกรรม 099-3599888 -

ทันตกรรม (ฟัน)

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3373

07-04-2021

OB000878345TH

พ.ต่วนซีตา หะมะ กายวิภาค 081-7386901 -

พยาธิวิทยากายวิภาค

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3372

07-04-2021

RH411288907TH

โศรดา ชัยพานิชยกุล จิตเวช089-4655819 -

จิตเวช (ห้องตรวจ)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3371

07-04-2021

EG866273324TH

วณิชญา ศรปัญญา สหกรณ์ร้านค้า 086-298 7448 086-298 7448

ที่อยู่ไม่ชัดเจน

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3370

07-04-2021

EO635005945TH

พ.นูรอน ยะผา 085-7179659 -

จิตเวช (ห้องตรวจ)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3369

07-04-2021

ED690933821TH

รอฮานี จิตอมะซอ เภสัช 095-9388062 -

เภสัชกรรม

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3368

07-04-2021

ED764456525TH

อารดี ยามู 086-2987404 -

ตรวจการได้ยินเสียง OPD

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3367

07-04-2021

EB457744568TH

สุรัสวดี ไมตรีกุล หัวหน้าตึกนรีเวช 086-2848501 -

นรีเวช (ตึก)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3366

07-04-2021

OA199118924TH

โศรดา ชัยพานิชยกุล จิตเวช089-4655819 -

จิตเวช (ห้องตรวจ)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3365

07-04-2021

EH974501220TH

เคมีคลีนิค -

เทคนิคการแพทย์

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3364

07-04-2021

EH974501216TH

เคมีคลีนิค -

เทคนิคการแพทย์

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3363

07-04-2021

EH052856589TH

สุภารัตน์ แตงจันทร์ MICU 081-5989268 -

MICU (ICU อายุรกรรม)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3362

07-04-2021

EH272289477TH

นิตธยา ว่องนาวี 081-4789615 -

ศก. (ศัลยกรรมกระดูกและข้อ) ชั้น1

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3361

07-04-2021

OA228078592TH

พุทธมาศ คงปราบ พรส.082-8091720 -

พรส. (วิชาการ)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3360

07-04-2021

ED780830048TH

ฟาตีเม๊าะ มะแซ 0950141626 -

ที่อยู่ไม่ชัดเจน

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3359

07-04-2021

EO592131309TH

ทิวา ทองประดับ 098-0290886 -

ยี่เกียว

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3358

07-04-2021

EO660156845TH

ธัญยภัสร์ วราทิพย์ธนากุล พรส. -

พรส. (วิชาการ)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3357

07-04-2021

EO654326041TH

สุชีรา มากชัย ผลิตยา 081-6904236 -*

เภสัชกรรม

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3356

07-04-2021

ED745160372TH

วาสนา แดงเงิน นก063-9719659 -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3355

07-04-2021

ED764443306TH

พ.ปัญจพารัตน์ นวลเจริญ 081-9907689 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3354

07-04-2021

EH752882720TH

นิตธยา ว่องนาวี 081-4789615 -

ศก. (ศัลยกรรมกระดูกและข้อ) ชั้น1

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3353

07-04-2021

OA186068875TH

สุนิศา โสภา ทันตกรรม 089-4180434 -

ทันตกรรม (ฟัน)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3352

05-04-2021

RP994574963TH

นงคราญ ชัยสินธุ์ -

พรส. (วิชาการ)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3351

05-04-2021

RL014161161TH

พ.ชฎาภรณ์ จิรรัตน์โสภา -

วฟ (เวชกรรมฟื้นฟู)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3350

05-04-2021

RY406352545TH

ฟองจันทร์ พึ่งเศรษฐ์ดี -

ที่อยู่ไม่ชัดเจน

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3349

05-04-2021

RT153504643TH

พ.อัจฉรา ปราชญาวงศ์ 089-7389990 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3348

05-04-2021

EG296335689TH

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด ยี พัสดุ

พัสดุและบำรุงรักษา

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3347

05-04-2021

EH781050366TH

ยี พัสดุ -

พัสดุและบำรุงรักษา

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3346

05-04-2021

RH306071105TH

อัสมา หะมะ จส.สามัญ -

จส.สามัญ (ผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3345

05-04-2021

EH861865299TH

ซูเฟียะ กาโฮง ศูนย์แพทย์ฯ -

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3344

05-04-2021

ED713065389TH

วาสนา แดงเงิน นก063-9719659 -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3343

05-04-2021

EH082577755TH

กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(พรส.) -

พรส. (วิชาการ)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3342

05-04-2021

RT114782605TH

พ.อุมาด แอเก็ม 081-990102 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3341

05-04-2021

RT158287945TH

นวย สุขไชยะ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3340

05-04-2021

CT535039249TH

พ.อัจฉรา ปราชญาวงศ์ 089-7389990 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3339

05-04-2021

RT158287923TH

พ.สัมฤทธิ์ รอดปฐม -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3338

05-04-2021

CT535039204TH

นวย สุขไชยะ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3337

05-04-2021

RT132502806TH

พ.อัจฉรา ปราชญาวงศ์ 089-7389990 -

วิสัญญี (OR)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3336

05-04-2021

RT132502749TH

นวย สุขไชยะ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3335

05-04-2021

RT133675808TH

พ.นวย สุขไชยะ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3334

05-04-2021

RJ456763089TH

พ.ธัญญารัตน์ วิฑูสุรพจน์ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3333

05-04-2021

RL074790399TH

พ.ธนภาส เลื่องอรุณ 081-8980083- -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3332

05-04-2021

RL047029982TH

งานเทคนิคการแพทย์ สรีนา วิถีกุล -

เทคนิคการแพทย์

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3331

05-04-2021

RJ295933694TH

พ.พนิดา มีลาภกิจ. 081-9179971 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3330

05-04-2021

RL080921765TH

บริษัท เอกตรงเคมีภัณท์ (1985) จำกัด -

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3329

05-04-2021

RL058236186TH

บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพพลาย จำกัด -

2.การเงินและบัญชี

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3328

05-04-2021

ED773505817TH

บริษัท ฟาร์มีนา จำกัด -

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3327

05-04-2021

ED773504405TH

บริษัท ฟาร์มีนา จำกัด -

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3326

05-04-2021

ED743731562TH

บริษัท เมด-วัน จำกัด -

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3325

05-04-2021

ED634155396TH

เซ็นทรัล ซัพพลาย จ.นครศรีธรรมราช -

2.การเงินและบัญชี

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3324

05-04-2021

ED713357237TH

บริษัท ยีนพลัส จำกัด -การเงิน

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3323

05-04-2021

RH651245335TH

สำนักงานประกันสังคม นนทบุรี -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3322

05-04-2021

EX592951989TH

ศริตรา หนูวิสัย คณะพยาบาลศตร์ หนูวิสัย -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3321

05-04-2021

RJ292018734TH

สำนักมาตรฐานห้องปฎิบัติการ งานพ.ร.บ. เชื้อโรคและพิ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3320

05-04-2021

RJ273990788TH

ศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3319

05-04-2021

RL060556569TH

บริษัท มาร์วิน เฮ็ลแคร์ จำกัด -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3318

05-04-2021

RJ292198789TH

สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3317

05-04-2021

RJ345109553TH

โรงพยาบาลปัตตานี -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3316

05-04-2021

RG233935505TH

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3315

05-04-2021

RH690071830TH

โรงพยาบาลแม่สอด -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3314

05-04-2021

RL079542218TH

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3313

05-04-2021

RJ174141666TH

โรงพยาบาลระแงะ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3312

05-04-2021

RE226584684TH

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3311

05-04-2021

RE200101870TH

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3310

05-04-2021

EH685369841TH

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3309

05-04-2021

EV154139592TH

สำนักงานเทศบาลนครยะลา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3308

05-04-2021

EH844819802TH

สำนักมาตรฐานห้องปฎิบัติการ -

ผอก.รพ.ยะลา

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3307

05-04-2021

ED578222834TH

โรงพยาบาลรามัน -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3306

05-04-2021

EW555490214TH

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3305

05-04-2021

EV409506095TH

โรงพยาบาลสงขลา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3304

05-04-2021

EH685369532TH

ด่วนที่สุด โรงพยาบาลนราธิวาสราชนคริทร์ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3303

05-04-2021

ED659298427TH

มูลนิธิโรคไตแห่งชาติแห่งประเทศไทย -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3302

05-04-2021

EJ267977867TH

สำนักงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3301

05-04-2021

OA055854851TH

ชญานันท์ ซักฟอก 062-5079788 -

0.บริหารทั่วไป

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3300

05-04-2021

RI193403245TH

สุภาพร ศรีศานต์ อช 098-7405221 -

อช (อายุรกรรมชาย) ชั้น 1

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3299

05-04-2021

RL054632310TH

อาอีซะ จิดอลี 084-9023720 -

4.ER อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3298

05-04-2021

RL008260355TH

จันทร์จิรา แซ่อุ่ย 091-8457780 -

พยาธิวิทยากายวิภาค

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3297

05-04-2021

EH062910956TH

มูฮัมหมัดรุสดี ดีแม ยาใน 086-6983166 -

ยาผู้ป่วยใน (เภสัช)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3296

05-04-2021

RF006945088TH

สุชีรา มากชัย ผลิตยา 081-6904236 -

เภสัชกรรม

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3295

05-04-2021

EB420064978TH

นศพ.นภัสวรรณ พึ่งเพียร -

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3294

05-04-2021

ED724186737TH

พ.น้ำฝน ด้วงคำสี 088-7121654 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3293

05-04-2021

ED740128993TH

ชฎารัตน์ ศิวดำรงพงศ์ ไตเทียม3 081-5403161 -

ไตเทียม ชั้น 3 (บริษัท)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3292

05-04-2021

OA031455545TH

เยาวดี ยามา ศช.- -

ศช (ศัลยกรรมชาย) ชั้น 3

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3291

05-04-2021

EG893034743TH

พ.นูรอน ยะผา 085-7179659 -

จิตเวช (ห้องตรวจ)

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3290

05-04-2021

RH073395785TH

พ.ชิต ปัญญาชัย 081-0960811 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3289

05-04-2021

OA025488920TH

สดิธร ดูดิง -

ขาเทียม (กายอุปกรณ์)

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3288

05-04-2021

OA127309116TH

ดมนียา บาฮะคีรี 085-7997817 -

พัสดุและบำรุงรักษา

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3287

02-04-2021

OA230046987TH

นัทธมน บนบาง ER 081-9589340 -

4.ER อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3286

02-04-2021

ED769709181TH

พ.อุมาด แอเก็ม 081-990102 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3285

02-04-2021

RI175397994TH

สุนิต้าร์ สุขอิ่ม MRI 065-6136536 -

MRI บ.โตโมกาฟ

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3284

02-04-2021

EH362774975TH

ฮานีฟะห์ แสงอารีย์ ER 084-9636566 -

4.ER อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3283

02-04-2021

EG158653803TH

วาสนา แดงเงิน นก063-9719659 -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3282

02-04-2021

RB360139243TH

พ.จรรยา แซ่เจน อาชีวอนามัย 089-657-7766 -

อาชีวเวชกรรม (ผู้สูงอายุ)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3281

02-04-2021

RB360139495TH

พ.จรรยา แซ่เจน อาชีวอนามัย 089-657-7766 -

อาชีวเวชกรรม (ผู้สูงอายุ)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3280

02-04-2021

RI144188320TH

ณิชาภัทร คงแก้ว คลินิกนมแม่ -

ที่อยู่ไม่ชัดเจน

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3279

02-04-2021

RT141561475TH

พ.นวย สุขไชยะ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3278

02-04-2021

RT139030522TH

พ.สัมฤทธิ์ รอดปฐม -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3277

02-04-2021

ED684480340TH

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3276

02-04-2021

RG236113778TH

งานองค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้ -

2.การเงินและบัญชี

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3275

02-04-2021

EH973457516TH

กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3274

02-04-2021

EH284044295TH

ปุญญิศา เลื่องลื่อ -

สวนหัวใจ

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3273

02-04-2021

ED748660505TH

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยวมินทราธิราช -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3272

02-04-2021

RT167935609TH

พ.อุมาด แอเก็ม 081-990102 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3271

02-04-2021

RY185905197TH

มัรนี นิวา ICU -

ICU ทั่วไป

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3270

02-04-2021

RH546011414TH

ซัยนูง แวมะ -

ชั้น 10 ตึกส้ม

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3269

02-04-2021

RG099218258TH

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 12 สงขลา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3268

02-04-2021

RE416103936TH

บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3267

02-04-2021

RG141707927TH

งานเงินรายได้ ฝ่ายคลัง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3266

02-04-2021

RG141707754TH

งานเงินรายได้ ฝ่ายคลัง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3265

02-04-2021

RG141614536TH

งานเงินรายได้ ฝ่ายคลัง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3264

02-04-2021

RJ171372011TH

สำนักงานประกันสังคม จังหวัดยะลา +-

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3263

02-04-2021

RH713399055TH

โรงพยาบาลกระบี่ -ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3262

02-04-2021

EH973865339TH

กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา -

ผอก.รพ.ยะลา

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3261

01-04-2021

RJ171527359TH

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3260

01-04-2021

ED650645393TH

โรงพยาบาลหนองจิก -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3259

01-04-2021

EH991815081TH

ไปรษณีย์ไทย /การเงิน- -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3258

01-04-2021

RG099217875TH

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 12 สงขลา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3257

01-04-2021

RC317025702TH

โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ -

2.การเงินและบัญชี

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3256

01-04-2021

ED494777738TH

บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด การเงิน

2.การเงินและบัญชี

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3255

01-04-2021

EH815560723TH

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน -

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3254

01-04-2021

EH845225204TH

พิชญาภา พิเชียรโสภณ ยาใน 081-9594717 -

ยาผู้ป่วยใน (เภสัช)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3253

01-04-2021

RT164189960TH

พ.สาวิตรี ทองทวี -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3252

01-04-2021

RT164189125TH

ชินตา พู่พิทยาสถาพร -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3251

01-04-2021

RT164189134TH

พ.สมชาย ไวกิตติพงษ์ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3250

01-04-2021

RT164194602TH

มะลิวัลย์ พุทธสุภะ ทันตกรรม -

ทันตกรรม (ฟัน)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3249

01-04-2021

RT164194647TH

พ.รวีวรรณ อธิกุลวงศ์ 081-632-0802 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3248

01-04-2021

RT164195069TH

พ.นันทกา เทพอมรเดช 081-4460248 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3247

01-04-2021

RT164195090TH

ธิวาส ลีวัธนะ จัดเก็บรายได้ -

UC จัดเก็บรายได้ และประกันสุขภาพ

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3246

01-04-2021

RT164190441TH

พ.ธนภาส เลื่องอรุณ 081-8980083 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3245

01-04-2021

RT164190645TH

นุรุฮูดา นาแว กายภาพ -

วฟ (เวชกรรมฟื้นฟู)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3244

01-04-2021

RT164190937TH

พ.อัจฉรา ปราชญาวงศ์ 089-7389990 -

วิสัญญี (OR)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3243

01-04-2021

RE226704722TH

จตุรวิทย์ เจ๊ะเซ็ง วฟ. 081-6765872 -

วฟ (เวชกรรมฟื้นฟู)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3242

01-04-2021

EG524914810TH

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์แพทย์

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3241

01-04-2021

EG938678825TH

ภก.กรกฎ พงศ์เกษตร -

เภสัชกรรม

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3240

01-04-2021

RG233922379TH

ภก.นูรีนา ปาแมม๊ะ เภสัชกรรม -

เภสัชกรรม

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3239

01-04-2021

EG522889851TH

ฟารีซา ดอโบ๊ะ -

ที่อยู่ไม่ชัดเจน

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3238

01-04-2021

RI028302916TH

สุนิต้าร์ สุขอิ่ม MRI 065-6136536 -

MRI บ.โตโมกาฟ

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3237

01-04-2021

RI164949144TH

สุนิต้าร์ สุขอิ่ม MRI 065-6136536 -

MRI บ.โตโมกาฟ

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3236

01-04-2021

RI031692788TH

รัตนา ดาดี อช 083-0648707 -

อช (อายุรกรรมชาย) ชั้น 1

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3235

01-04-2021

ED651592136TH

พรทิพย์ บัวทองจันทร์ เด็ก1 098-2687402 -

เด็ก 1 (ทารกแรกเกิด)

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3234

01-04-2021

OF000115414TH

พ.พนารัตน์ เที่ยงสุทธิสกุล065-0728344 -

วฟ (เวชกรรมฟื้นฟู)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3233

01-04-2021

EO654311696TH

พ.ปาจรีย์ สร้อยคำ 086-3025451 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3232

01-04-2021

EX567722128TH

สุภาพร ศรีศาสตร์ 098-7405221 -

อช (อายุรกรรมชาย) ชั้น 1

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3231

01-04-2021

RI138739995TH

สุดา ศรีนวลเอียด MRI 081-0954958 -

MRI บ.โตโมกาฟ

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3230

01-04-2021

OF047320736TH

ทิวา ทองประดับ 098-0290886 -

ยี่เกียว

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3229

01-04-2021

OA067693927TH

อังคณา เกตุสีนา ห้องผ่าตัดใหญ่ 081 9599063 -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3228

01-04-2021

ED669322341TH

พ.พิชัยยุทธ์ โตวรกุล 097-1915192 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3227

01-04-2021

EH104557389TH

สุนทรี แก้วสุวรรณ -

0.บริหารทั่วไป

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3226

01-04-2021

EH412661126TH

นูไอนี ยูโซ๊ะ 089-7398912 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3225

01-04-2021

EH412661112TH

นูไอนี ยูโซ๊ะ 089-7398912 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3224

01-04-2021

ED725386275TH

ศศิธร กายอุปกรณ์ 089-8795135 -

ขาเทียม (กายอุปกรณ์)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3223

01-04-2021

OA127281599TH

สุชีรา มากชัย ผลิตยา 081-6904236 -

เภสัชกรรม

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3222

31-03-2021

RL013429938TH

ธัญยภัสร์ วราทิพย์ธนากุล พรส. -

พรส. (วิชาการ)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3221

31-03-2021

ED715494828TH

เสาวคนธ์ สุขอนันต์ พัสดุ- 087-1271860 -

พัสดุและบำรุงรักษา

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3220

31-03-2021

EF110130555TH

กลุ่มงานเภสัชกรรม -

เภสัชกรรม

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3219

31-03-2021

RJ490514532TH

อรทัย มณีนิยม อญ -

อญ (อายุรกรรมหญิง) ชั้น 3

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3218

31-03-2021

EB347079117TH

ดนุเนียร์ เซราลี 091-0784671 -

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3217

31-03-2021

RJ203396983TH

อามีนะห์ ปายี แม่บ้านopd 086-2978709 -

OPD ผู้ป่วยนอก

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3216

31-03-2021

ED750626692TH

พ.อุมาด แอเก็ม 081-990102 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3215

31-03-2021

ED725375082TH

พ.พนิดา มีลาภกิจ. 081-9179971 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3214

31-03-2021

RP892133872TH

มารีย๊ะ ระสินิ ห้องผ่าตัดใหญ่ 080-63090855 --

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3213

31-03-2021

EX525639288TH

มารือมา ดือราอิง 092-7358951 -

ที่อยู่ไม่ชัดเจน

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3212

31-03-2021

RX402578044TH

พ.กานติมา ทันธิมา 061-1488887 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3211

31-03-2021

ED735259041TH

รัตนา ดาดี อช 083-0648707- -

อช (อายุรกรรมชาย) ชั้น 1

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3210

31-03-2021

PX144480643TH

พ.ชิต ปัญญาชัย 081-0960811 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3209

31-03-2021

RI185276298TH

สิกือรี เฮงตาเก๊ะ 086-2865270 -

4.ER อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3208

31-03-2021

OA176991966TH

พ.นูรไอนี อาแว 064-9088806 -

4.ER อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3207

31-03-2021

OA099262150TH

ฟาดีล๊ะ เซะบิง ศูนย์แพทยฯ 087-8558934 -

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3206

31-03-2021

EX484202218TH

อรรถพล สุขเลี้ยง 087-3991088 -

4.ER อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3205

31-03-2021

EG751044883TH

อรรถพล สุขเลี้ยง 087-3991088 -

4.ER อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3204

31-03-2021

ED764441486TH

อารดี ยามู 086-2987404 -

ตรวจการได้ยินเสียง OPD

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3203

31-03-2021

RH456472925TH

ชนกนันท์ คงรื่น ยานอก 061-294825 -

ยาผู้ป่วยนอก (เภสัช)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3202

31-03-2021

ฎฯุถถ-ถๅ//ตธ็

ordeeyah kalupae 089-9095344 -

ที่อยู่ไม่ชัดเจน

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3201

31-03-2021

RH107917316TH

รัตนา ดาดี อช 083-0648707 -

อช (อายุรกรรมชาย) ชั้น 1

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3200

31-03-2021

RL036796983TH

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3199

31-03-2021

RL036797017TH

คณะแพทยสาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3198

31-03-2021

RG099218496TH

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 12 สงขลา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3197

31-03-2021

RH065903512TH

โรงพยาบาลตะกั่วป่า -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3196

31-03-2021

RP521298892TH

โรงพยาบาลโคกโพธิ์ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3195

31-03-2021

RH278409527TH

สำนักงานประกันสังคม จังหวัดยะลา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3194

31-03-2021

RG099215985TH

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 12 สงขลา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3193

31-03-2021

ED698346036TH

บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด การเงิน

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3192

31-03-2021

EG721039893TH

บริษัท เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด การเงิน

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3191

31-03-2021

ED745844859TH

หจก.เจพี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์วิสเชล -การเงิน

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3190

31-03-2021

ED745837169TH

บริษั เอ วี แอล เพาเวอร์ทรอนิกส์ เทคโนโลยี จำกัด การเงิน

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3189

31-03-2021

ED696315107TH

บริษัท เฟอร์โน่ จำกัด -การเงิน

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3188

26-03-2021

EO654297699TH

พิชญาภา พิเชียรโสภณ ยาใน 081-9594717 -

ยาผู้ป่วยใน (เภสัช)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3187

26-03-2021

ED742902212TH

ทพ.ธัญญารัตน์ สุวรรณบัณฑิต 093-6532261 -

ทันตกรรม (ฟัน)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3186

26-03-2021

EX532254345TH

อารมัน กายียุ หาดใหญ่สรรพกิจ 062-9650813- -

หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง (บริษัท)

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3185

26-03-2021

OF034120577TH

นริศ แวดามิ รังสีวิทยา /

รังสีวิทยา

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3184

26-03-2021

EG522881787TH

สภาการสาธาราณสุขชุมชน มารดียานา สาเมาะบาซา

ที่อยู่ไม่ชัดเจน

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3183

26-03-2021

EY335184679TH

อรอุษา ชีถนอม พัสดุ -

พัสดุและบำรุงรักษา

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3182

26-03-2021

EG048425327TH

กาญจนา หนูแดง ศพท. -

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3181

26-03-2021

RE228135119TH

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชนบท -

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3180

26-03-2021

RE228135105TH

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชนบท -

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3179

26-03-2021

RE228136247TH

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชนบท -

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3178

26-03-2021

RE228136057TH

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชนบท -

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3177

26-03-2021

RG240965825TH

โรงพยาบาลปัตตานี ฝ่ายแผนงาน

แผนงานและสารสนเทศ

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3176

26-03-2021

EU820253938TH

หัวหน้าพัสดุการแพทย์ -

พัสดุและบำรุงรักษา

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3175

26-03-2021

RJ220618725TH

ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิค -

เทคนิคการแพทย์

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3174

26-03-2021

RG233922379TH

ภก.นูรีนา ปาแมม๊ะ เภสัชกรรม -

เภสัชกรรม

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3173

26-03-2021

ฑธๅ/คตถึๅๅึธ็

ทพ.เอกรัฐ คงตระกูล -

ทันตกรรม (ฟัน)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3172

26-03-2021

RJ173243743TH

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภั ยามีละห์ อภิบาลแบ UC

UC จัดเก็บรายได้ และประกันสุขภาพ

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3171

26-03-2021

RI190817107TH

หจก.พร้อมเชิร์ฟ 089-4455878 วาสนา แดงเงิน นก063-9719659

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3170

26-03-2021

RI147576270TH

พ.ชฎาภรณ์ จิรรัตน์โสภา -

วฟ (เวชกรรมฟื้นฟู)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3169

26-03-2021

RE227992296TH

พ.ปัญจพารัตน์ นวลเจริญ 081-9907689 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3168

26-03-2021

RI187606712TH

พ.ภาสกร น้อยนิยม 085-0811996 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3167

26-03-2021

RI169504028TH

พ.มนสิชา สินธุชน 087-8900688 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3166

26-03-2021

RT238007848TH

นูรูฮูดา นาแว กายภาพบำบัด -

วฟ (เวชกรรมฟื้นฟู)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3165

26-03-2021

EB375838825TH

พ.ประภัศร์ ติปยานนท์ 081-5423230 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3164

26-03-2021

RP963834323TH

พิทักษ์พงศ์ มากชัย เภสัช -

เภสัชกรรม

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3163

26-03-2021

RL054854033TH

26/3/64 บริษัท วินเทค 24 จำกัด (แพม การเงิน) -

2.การเงินและบัญชี

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3162

26-03-2021

ED727025518TH

26/3/64 บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด -

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3161

26-03-2021

RL056864356TH

26/3/64 หจก.พร้อมเชิร์ฟ ( น้องแพม การเงิน) -

2.การเงินและบัญชี

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3160

26-03-2021

EG468763452TH

26/3/64 บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จำกัด -

2.การเงินและบัญชี

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3159

26-03-2021

ED708019917TH

26/3/64 บริษัท เครื่องมือแพทย์ (ประเทศไทย) จำกัด -

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3158

26-03-2021

EX533867622TH

26/3/64 บริษัท เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จำกัด -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3157

26-03-2021

RL007992549TH

26/3/64 บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด -

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3156

26-03-2021

EH991810725TH

ไปรษณีย์ไทย /การเงิน -

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3155

26-03-2021

ED727198014TH

26/3/64 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก ไซแอนติฟิค ซัพพลา -

2.การเงินและบัญชี

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3154

26-03-2021

ED704837796TH

26/3/64 บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) -

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3153

26-03-2021

ED708149038TH

26/3/64 บริษัท เคที เด็นท์แอนซัพพลาย จำกัด การเงิน

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3152

26-03-2021

EH091075244TH

กองวัณโรค -ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3151

26-03-2021

EH974467259TH

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3150

26-03-2021

EH844563599TH

สำนักวิชาการสาธารณสุข -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3149

26-03-2021

EG847563385TH

โ รงพยาบาลทุ่งยางแดง -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3148

26-03-2021

EH953971086TH

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต -ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3147

26-03-2021

ED729580929TH

สำนักงานเขตสวนหลวง -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3146

26-03-2021

EQ634076217TH

โรงพยาบาลไม้แก่น -ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3145

26-03-2021

EH082237726TH

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา -ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3144

26-03-2021

EH973857978TH

กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา -ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3143

26-03-2021

RJ169464686TH

สำนักงานประกันสังคม จังหวัดยะลา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3142

26-03-2021

RG141425356TH

ศูนย์ปฎิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง สำนักงานคณบดี -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3141

26-03-2021

RJ292133730TH

กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3140

26-03-2021

RP497686262TH

โรงพยาบาลศรีสาคร -ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3139

26-03-2021

RG233922294TH

สาขาเภสัชศาสตร์และการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ -ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3138

26-03-2021

RF375765487TH

โรงพยาบาลตราด ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3137

26-03-2021

RE228007185TH

กองบริหารการคลัง -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3136

26-03-2021

RG141705648TH

งานเงินรายได้ ฝ่ายคลัง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล -ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3135

26-03-2021

RG141742623TH

งานเงินรายได้ ฝ่ายคลัง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล -ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3134

26-03-2021

RI201811969TH

janssen ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3133

26-03-2021

RG258152773TH

สำนักงาน ป.ป.ส. ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3132

25-03-2021

ED641085656TH

หัวหน้าห้องปฎิบัติการ -

เทคนิคการแพทย์

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3131

25-03-2021

EX533867622TH

บริษัท เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอวร์วิส จำกัด -

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3130

25-03-2021

RJ171477913TH

สำนักงานเทศบาลนครยะลา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3129

25-03-2021

ED708019917TH

บริษัทเครื่องมือแพทย์ (ประเทศไทย)จำกัด- การเงิน

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3128

25-03-2021

RY904659685TH

สุกันติมา ทวีทอง NICU -

NICU (ทารกวิกฤติ)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3127

25-03-2021

EG468763452TH

บริษัท ควอลิไฟต์ เทรดดิ้ง จำกัด -

2.การเงินและบัญชี

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3126

25-03-2021

RG160446359TH

สรินา วิถีกุล เทคนิคการแพทย์ -

เทคนิคการแพทย์

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3125

25-03-2021

RL054854033TH

บริษัท วินเทค 24 จำกัด (แพม การเงิน) -

2.การเงินและบัญชี

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3124

25-03-2021

RL056864356TH

หจก.พร้อมเชิร์ฟ ( น้องแพม การเงิน) -

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3123

25-03-2021

RJ472930810TH

จันทิรา วงศ์ชาลี -

ศช (ศัลยกรรมชาย) ชั้น 3

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3122

25-03-2021

CB502529837TH

มูฮาหมัดสุกรี เมาะสาแม -

ที่อยู่ไม่ชัดเจน

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3121

25-03-2021

CT239796325TH

ธิวาส ลีวัธนะ จัดเก็บรายได้ -

UC จัดเก็บรายได้ และประกันสุขภาพ

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3120

25-03-2021

CT239795829TH

มะลิวัลย์ พุทธสุภะ ทันตกรรม -

ทันตกรรม (ฟัน)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3119

25-03-2021

EX542958689TH

ชุมพูนุช ชัยมณี IC 081-479 2302 -

จ่ายกลาง (หน่วยงาน)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3118

25-03-2021

EG846443761TH

บริษัท เอ็นเทค จีพีเอส จำกัด ผอก หมู083- 655 6058

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3117

25-03-2021

EG956340557TH

จุลชีววิทยาคลินิก -

เทคนิคการแพทย์

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3116

25-03-2021

EP154501524TH

ชนกนันท์ คงรื่น ยานอก 061-294825 -

ยาผู้ป่วยนอก (เภสัช)

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3115

25-03-2021

EO654605505TH

ฐิติมา อินทรสังขนาวิน OPD 081-9594029 -

OPD ผู้ป่วยนอก

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3114

25-03-2021

ED675873343TH

อรรถนา ศิริวารุจน์ อายุรกรรมหญิง 089-6589689 -

อญ (อายุรกรรมหญิง) ชั้น 3

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3113

25-03-2021

EH973903045TH

กองบริหารการสาธารณสุข (บริจาคเครื่องพ่นละออง) https://drive.google.com/drive/folders/19wE6C5Ro35

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3112

25-03-2021

RT238007689TH

พ.นวย สุขไชยะ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3111

24-03-2021

RT238007689TH

พ.นวย สุขไชยะ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3110

24-03-2021

RT238007848TH

นูรูฮูดา นาแว กายภาพบำบัด -

วฟ (เวชกรรมฟื้นฟู)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3109

24-03-2021

EF367458119TH

พ.ปาจรีย์ สร้อยคำ 086-3025451 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3108

24-03-2021

EH551326711TH

มัณฑิกา จันทร ห้องผ่าตัด 0622705984 -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3107

24-03-2021

RL079500782TH

เอมอร ยอดรักษ์ -

กลุ่มการพยาบาล

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3106

24-03-2021

ED727157831TH

อมรรัตน์ กานิวาส oR. 089-65746546 -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3105

24-03-2021

CF045813659TH

ชนกนันท์ คงรื่น ยาใน 061-294825 -

ยาผู้ป่วยใน (เภสัช)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3104

24-03-2021

ED726855479TH

ทันตกรรม +-

ทันตกรรม (ฟัน)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3103

24-03-2021

EH815559124TH

อาวุธ แดงเงิน พัสดุ -

พัสดุและบำรุงรักษา

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3102

24-03-2021

EG840785785TH

พ.นวรัตน์ วัฑฒนายน -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3101

24-03-2021

EG601908306TH

พ.ปาจรีย์ สร้อยคำ 086-3025451 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3100

24-03-2021

RX253087273TH

พ.ลลิดา จันทรักษ์ 081-8987284 -

จิตเวช (ห้องตรวจ)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3099

24-03-2021

EG652691926TH

พิชญาภา พิเชียรโสภณ ยาใน 081-9594717 -

ยาผู้ป่วยใน (เภสัช)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3098

24-03-2021

ED727025518TH

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด -

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3097

24-03-2021

EH857533984TH

ด่วนที่สุด สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3096

24-03-2021

EG533114260TH

โรงพยาบาลบันนังสตา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3095

24-03-2021

RP996663330TH

โรงพยาบาลบาเจาะ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3094

24-03-2021

EH680602900TH

สำนักการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3093

24-03-2021

EH973901288TH

ด่วนที่สุด กองบริหารการสาธารณสุข -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3092

24-03-2021

EG847463643TH

โรงพยาบาลปัตตานี -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3091

24-03-2021

EH974412105TH

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3090

24-03-2021

ED496889405TH

ซุลกีฟลี จารง รังสีวิทยา 087-2938020 -

รังสีวิทยา

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3089

24-03-2021

EG807292441TH

พ.ธยานนท์ บุญช่วย -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3088

24-03-2021

ED702343400TH

พ.ชลลดา บุญเพชร ห้องผ่าตัด 084-481669 -

วิสัญญี (OR)

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3087

24-03-2021

ED719756970TH

ทพ.อวันรัตน์ เหมืองทอง 089-4296203 -

ทันตกรรม (ฟัน)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3086

24-03-2021

EB456914416TH

สุรัสวดี ไมตรีกุล หัวหน้าตึกนรีเวช 086-2848501 -

นรีเวช (ตึก)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3085

24-03-2021

ED698281919TH

ห้องทันตกรรม -

ทันตกรรม (ฟัน)

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3084

24-03-2021

EP154501524TH

ชนกนันท์ คงรื่น ยาใน 061-294825 -

ยาผู้ป่วยนอก (เภสัช)

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3083

24-03-2021

EX617829288TH

พ.อุมาด แอเก็ม 081-990102 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3082

24-03-2021

ED715946505TH

ยารฮัม กายอุปกรณ์ 080-7153103 -

ขาเทียม (กายอุปกรณ์)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3081

24-03-2021

EO654600891TH

อรนุช แก่นกุล 089-9785652 -

แผนงานและสารสนเทศ

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3080

24-03-2021

ED719863639TH

พ.ฐิติกานต์ วังอาภากุล 080-5456746 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3079

24-03-2021

ED719863642TH

พ.ฐิติกานต์ วังอาภากุล 080-5456746 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3078

24-03-2021

OA099264717TH

รัตนา ดาดี อช 083-0648707 -+

อช (อายุรกรรมชาย) ชั้น 1

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3077

23-03-2021

EG411291217TH

พ.ต่วนซีตา หะมะ กายวิภาค 081-7386901 -

พยาธิวิทยากายวิภาค

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3076

23-03-2021

ED745811246TH

ปราโมทย์ จินสกุล ER 081-8415844 -

4.ER อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3075

23-03-2021

EW901503689TH

วาสนา แดงเงิน นก063-9719659 -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3074

23-03-2021

EF580103760TH

อรณัส ไชยนาพงศ์ ล้างไตช่องท้อง 094-6961532 -

ส่องกล้อง ไตช่องท้อง

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3073

23-03-2021

EB408033924TH

พญ.ชลลดา บุญเพชร -

วิสัญญี (OR)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3072

23-03-2021

ED708144441TH

ทันตกรรม -

ทันตกรรม (ฟัน)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3071

23-03-2021

OA142801994TH

มารีย๊ะ ระสินิ ห้องผ่าตัดใหญ่ -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3070

23-03-2021

RI187822566TH

ห้องปฏิบัติการ -

เทคนิคการแพทย์

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3069

23-03-2021

24-03-2021

RI027670225TH

เกศริน เปาะแต ห้องบัตร 063-6012373 -

แผนงานและสารสนเทศ

ห่อ

นำจ่ายที่ฝ่าย/กลุ่มงาน

3068

23-03-2021

ED687569647TH

พรส -

พรส. (วิชาการ)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3067

23-03-2021

EH547711355TH

นศพ.ฟาเดล เบ็นอับดุลเลาะห์ -

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3066

23-03-2021

EG960454096TH

หัวหน้างานพัสดุ -

พัสดุและบำรุงรักษา

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3065

23-03-2021

EG960454105TH

หัวหน้าเอกซเรย์ -

รังสีวิทยา

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3064

23-03-2021

RH522477498TH

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3063

23-03-2021

RJ172924056TH

โรงพยาบาลหาดใหญ่ การเงิน

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3062

23-03-2021

RJ179359245TH

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3061

23-03-2021

RP737958806TH

โรงเรียนจุึฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3060

23-03-2021

RG262481033TH

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด มหาชน การเงิน

2.การเงินและบัญชี

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3059

23-03-2021

EH815558906TH

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน การเงิน

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3058

23-03-2021

ED752301518TH

บริษัท ตะวันแม๊คไวสซ์ จำกัด การเงิน

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3057

23-03-2021

EH165865746TH

FWD insurance ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3056

23-03-2021

EW974557590TH

โรงพยาบาลกะพ้อ ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3055

22-03-2021

RT123054804TH

พ.อัจฉรา ปราชญาวงศ์ 089-7389990 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3054

22-03-2021

RT111593656TH

พ.นวย สุขไชยะ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3053

22-03-2021

RT123852605TH

พ.สมชาย ไวกิตติพงษ์ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3052

22-03-2021

RT121685547TH

พ.สมชาย ไวกิตติพงษ์ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3051

22-03-2021

RT121686397TH

พ.โนรมาน มูดอ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3050

22-03-2021

RT123853044TH

พ.นวย สุขไชยะ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3049

22-03-2021

ED738013515TH

งานเทคนิคการแพทย์ สรีนา วิถีกุล -

เทคนิคการแพทย์

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3048

22-03-2021

EH895326347TH

ซูเฟียะ กาโฮง ศูนย์แพทย์ฯ -

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3047

22-03-2021

RT123852914TH

พ.สัมฤทธิ์ รอดปฐม -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3046

22-03-2021

EL546601985TH

หัวหน้าพยาบาล -

กลุ่มการพยาบาล

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3045

22-03-2021

ED697190200TH

คลังพัสดุ -

พัสดุและบำรุงรักษา

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3044

22-03-2021

RH181543869TH

หัวหน้างานพัสดุ -

พัสดุและบำรุงรักษา

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3043

22-03-2021

RE527405590TH

หัวหน้างานพัสดุ -

พัสดุและบำรุงรักษา

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3042

22-03-2021

RU833198991TH

พ.อัจฉรา ปราชญาวงศ์ 089-7389990 -

วิสัญญี (OR)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3041

22-03-2021

RT126691535TH

พ.สมชาย ไวกิติตพงษ์ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3040

22-03-2021

RG160444463TH

งานเทคนิคการแพทย์ สรีนา วิถีกุล --

เทคนิคการแพทย์

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3039

22-03-2021

RU539674435TH

รุสนี หอมหวน ห้องผ่าตัดใหญ่ -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3038

22-03-2021

RP850926301TH

อาหามะ ซีตีมะมุง ห้องผ่าตัด -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3037

22-03-2021

RT121686905TH

นูรุฮูดา นาแว -

ที่อยู่ไม่ชัดเจน

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3036

22-03-2021

RL054833078TH

ชดารัตน์ ไตเทียม3 -

ไตเทียม ชั้น 3 (บริษัท)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3035

22-03-2021

RB095051053TH

ดวงพร พรหมจันทร์ ทันตกรรม -

ทันตกรรม (ฟัน)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3034

22-03-2021

RJ443472017TH

อิ๊ด ทันตกรรม -

ทันตกรรม (ฟัน)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3033

22-03-2021

RH546003982TH

ซุลฟา สะมะลี -

ที่อยู่ไม่ชัดเจน

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3032

22-03-2021

24-03-2021

RL033759227TH

นารีรัตน์ ดาโอะ ห้องบัตร 061-1917943 -

แผนงานและสารสนเทศ

ซองน้ำตาล

นำจ่ายที่ฝ่าย/กลุ่มงาน

3031

22-03-2021

CT533954105TH

พ.อุมาด แอเก็ม 081-990102 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3030

22-03-2021

RT124318309TH

พ.นวย สุขไชยะ- -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3029

22-03-2021

RT121687300TH

พ.ธันยวีร์ เสริญแก้ว -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3028

22-03-2021

EH082237289TH

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา พ.ชุติพันธ์ แซ่จุ้ง

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3027

22-03-2021

RB501727005TH

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. หัวหน้าเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก

เทคนิคการแพทย์

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3026

22-03-2021

11032021 01 B

นูรียันนะห์ หะยีวาเงาะ จส.สามัญ -

จส.สามัญ (ผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3025

22-03-2021

CF046723875TH

อาหามะ ซีตีมะมุง หนังสือมสธ. -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3024

22-03-2021

CF046723932TH

อาหามะ ซีตีมะมุง ห้องผ่าตัด หนังสือ มสธ.

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3023

22-03-2021

RH342660838TH

กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(พรส.) -

พรส. (วิชาการ)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3022

22-03-2021

EH461691495TH

สุภาพร รอดส้ม เด็ก1 062-3654492 -

เด็ก 1 (ทารกแรกเกิด)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3021

22-03-2021

ED666503305TH

ชลิตา มูน๊ะ สวนหัวใจ 095-1064455 -

สวนหัวใจ

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3020

22-03-2021

RH342660965TH

ธัญยภัสร์ วราทิพย์ธนากุล พรส. -

พรส. (วิชาการ)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3019

22-03-2021

ED725360349TH

ศศิธร กายอุปกรณ์ 089-8795135 -

ขาเทียม (กายอุปกรณ์)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3018

22-03-2021

OB017941113TH

พ.ชิต ปัญญาชัย 081-0960811 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3017

22-03-2021

ED741112796TH

อรรถนา ศิริวารุจน์ อายุรกรรมหญิง 089-6589689 -

อญ (อายุรกรรมหญิง) ชั้น 3

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3016

22-03-2021

ED694224615TH

รุ่งนภา โตะเล็ง ล้างไตช่องท้อง 065-5969413 -

ล้างไตทางช่องท้อง

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3015

22-03-2021

EH031083172TH

สุชีรา มากชัย ผลิตยา 081-6904236 -

ผลิตยาและน้ำเกลือ

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3014

22-03-2021

EG561743663TH

สูไฮยลา แดเมาะ 080-0362325 -

ที่อยู่ไม่ชัดเจน

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3013

22-03-2021

EG682009668TH

พ.ปาจรีย์ สร้อยคำ 086-3025451 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3012

22-03-2021

OA037642334TH

อาอีด๊ะ เซ็งมะ งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน 081-89753 -

ยาผู้ป่วยใน (เภสัช)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3011

22-03-2021

RG215027478TH

อรปรียา วรรณมุรินทร์ สุขศึกษา -

สุขศึกษา

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

3010

22-03-2021

ED623372236TH

พ.มนสิชา สินธุชน -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3009

22-03-2021

ED721694960TH

อรณัส ไชยนาพงศ์ ล้างไตช่องท้อง 094-6961532 -

ส่องกล้อง ไตช่องท้อง

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3008

22-03-2021

ED719624863TH

อรณัส ไชยนาพงศ์ ล้างไตช่องท้อง 094-6961532 -

ส่องกล้อง ไตช่องท้อง

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

3007

22-03-2021

ED738013538TH

งานเทคนิคการแพทย์ สรีนา วิถีกุล -

เทคนิคการแพทย์

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3006

22-03-2021

PB730670927TH

สลีลา ไชยวีระ พัสดุ 081-6797456 -

พัสดุและบำรุงรักษา

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3005

22-03-2021

RC235507221TH

สุชีรา มากชัย ผลิตยา 081-6904236 -

เภสัชกรรม

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

3004

22-03-2021

ED746020558TH

22/3/64 บริษัท พี ซี ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด สำนักงาน การเงิน

2.การเงินและบัญชี

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3003

22-03-2021

ED646757212TH

22/3/64 บริษัท แวสคิวลาร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด การเงิน

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3002

22-03-2021

EF604099378TH

22/3/64 บริษัท เอนโดวาสเทค จำกัด การเงิน แพม

2.การเงินและบัญชี

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

3001

22-03-2021

ED743710806TH

22/3/64 บริษัท เมด-วัน จำกัด การเงิน

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

3000

22-03-2021

EG892263705TH

22/3/64 ภิญญาพัชญ์ เพ็ชรนรินทร์ การเงิน

2.การเงินและบัญชี

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2999

22-03-2021

ED743710845TH

22/3/64 บริษัท เมด-วัน จำกัด การเงิน

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2998

22-03-2021

RP926165995TH

22/3/64 ไทรอัมพ์ ซัพพลาย จำกัด การเงิน

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2997

22-03-2021

RH526688152TH

22/3/64 บริษัท พีทีเค อีควิปเม้นท์ จำกัด การเงิน

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2996

22-03-2021

ED715453956TH

22/3/64 บริษัท ไทยเอฟดี จำกัด การเงิน

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2995

22-03-2021

ED697883563TH

22/3/64 TYCOON การเงิน

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2994

22-03-2021

EF411555069TH

สปสช สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2993

22-03-2021

EH085873576TH

สปสช สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2992

22-03-2021

ED543126599TH

กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลแม่ลาน -ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2991

22-03-2021

RH654768375TH

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี -ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2990

22-03-2021

RH281609041TH

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปัตตา -ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2989

22-03-2021

RG240953147TH

โรงพยาบาลปัตตานี -ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2988

22-03-2021

RJ171416826TH

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอบต. -ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2987

22-03-2021

RG240953133TH

โรงพยาบาลปัตตานี -ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2986

22-03-2021

RG099214715TH

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 12 สงขลา -ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2985

22-03-2021

EF678654846TH

สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย ส่วนงานมาตรฐานและการบริก -ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2984

22-03-2021

EH953968507TH

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต -ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2983

22-03-2021

EH075708067TH

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 (ภายในโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราช ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2982

22-03-2021

RY258447565TH

citi ธนาคารซิตี้แบงค์ ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2981

22-03-2021

RH278409345TH

สำนักงานประกันสังคม จังหวัดยะลา -ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2980

22-03-2021

RH444461418TH

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช -ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2979

22-03-2021

RG141741115TH

งานเงินรายได้ ฝ่ายคลัง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล -ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2978

22-03-2021

RH444461506TH

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช -ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2977

22-03-2021

RL051605448TH

หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงข -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2976

22-03-2021

RJ170676665TH

โรงพยาบาลยะหริ่ง -ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2975

22-03-2021

RG099214675TH

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 12 สงขลา -ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2974

22-03-2021

RB501726994TH

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ -ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2973

22-03-2021

RP994563245TH

โรงพยาบาลเบตง -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2972

19-03-2021

RT142535715TH

พ.นวย สุขไชยะ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2971

19-03-2021

ED715936928TH

สุนีย์ กางพาพันธ์ -

จส.สามัญ (ผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2970

19-03-2021

ED727548979TH

สลีลา ไชยวีระ พัสดุ 081-6797456 1

พัสดุและบำรุงรักษา

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2969

19-03-2021

ED678630456TH

พ.ดำรง แวอาลี- -

จิตเวช (ห้องตรวจ)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2968

19-03-2021

ED727165912TH

อมรรัตน์ กานิวาส oR. -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2967

19-03-2021

ED534747935TH

พ.แนวแน่ กาญจนไพหาร 083-9693013 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2966

19-03-2021

ED727022091TH

พ.โนรมาน มูดอ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2965

19-03-2021

ED715266936TH

ธนาคารเลือด -

เทคนิคการแพทย์

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2964

19-03-2021

ED714520305TH

พ.สัมฤทธิ์ รอดปฐม -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2963

19-03-2021

ED693239843TH

วิรัช ราชสงค์ กายอุปกรณ์ -

ขาเทียม (กายอุปกรณ์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2962

19-03-2021

RL077600553TH

พ.จรรยา แซ่เจน อาชีวอนามัย 089-657-7766 -

อาชีวเวชกรรม (ผู้สูงอายุ)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2961

19-03-2021

RE228134277TH

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชนบท -

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2960

19-03-2021

RE228134087TH

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชนบท -

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2959

19-03-2021

EG107603445TH

สถาบันสิริธรเพื่อการฟื้นฟูสรรถภาพทางการแพทย์แห่งชา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2958

19-03-2021

EG190665463TH

AIA ประกันชีวิต -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2957

19-03-2021

23-03-2021

EG831513673TH

กรุงไทยพานิชย์ประกันภัย ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

นำจ่ายที่ฝ่าย/กลุ่มงาน

2956

19-03-2021

EH959854803TH

บริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด มหาชน -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2955

19-03-2021

EH075711239TH

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2954

19-03-2021

EW974557569TH

โรงพยาบาลกะพ้อ ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2953

19-03-2021

RG240953155TH

โรงพยาบาลปัตตานี ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2952

19-03-2021

RG141740636TH

งานเงินรายได้ ฝ่ายคลัง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2951

19-03-2021

RP994562885TH

โรงพยาบาลเบตง -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2950

19-03-2021

EH685368537TH

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2949

19-03-2021

RH654957051TH

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2948

19-03-2021

RX363692938TH

PacRim -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2947

19-03-2021

RG141705360TH

งานเงินรายได้ ฝ่ายคลัง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2946

19-03-2021

RG141705268TH

งานเงินรายได้ ฝ่ายคลัง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล -

ผอก.รพ.ยะลา

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2945

19-03-2021

EH078371018TH

โรงพยาบาลรามัน ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2944

19-03-2021

EX575151590TH

บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จำกัด -

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2943

19-03-2021

RG166604490TH

บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด -

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2942

19-03-2021

EB142603075TH

พ.ภูมิพัฒน์ อาจวิชัย 081-6785240 -

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2941

19-03-2021

ED718522514TH

หัวหน้าพยาบาลแผนกฝากครรภ์โรงพยาบาลยะลา -

ห้องคลอด

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2940

19-03-2021

EG158653595TH

วาสนา แดงเงิน นก063-9719659 -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2939

19-03-2021

ED708141312TH

ทันตกรรม บริษัท เคที เด็นแอนด์ซัลพลาย จำกัด

7 ชั้น ทันตกรรม

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

2938

19-03-2021

ED700797102TH

นัทธมน บนบาง ER -

4.ER อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2937

19-03-2021

EO634544878TH

พญ.นุรไอนี อาแว -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2936

19-03-2021

ED710132155TH

ฟารุต วาจิ ช่าง 087-9696277 -

7 ชั้น ทันตกรรม

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2935

19-03-2021

EO603539802TH

นศพ.ชนวีร์ จันทร์โกมุท -

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

2934

19-03-2021

RU958858622TH

ณัฐณิชา กลับแก้ว MRI 095-0820731 -

MRI บ.โตโมกาฟ

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2933

19-03-2021

RJ177208866TH

รัตนา ดาดี อช 083-0648707 -

อช (อายุรกรรมชาย) ชั้น 1

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2932

19-03-2021

PD257150060TH

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ -

สนง.สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลยะลา่ จำกัด

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2931

19-03-2021

CB484663166TH

ธอส. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ -ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2930

19-03-2021

RI162876342TH

อภินันท์ สุวรรณมณี -

0.บริหารทั่วไป

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2929

19-03-2021

EB456682204TH

เอกอารี อุทธิยา MRI -

MRI บ.โตโมกาฟ

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2928

19-03-2021

EB456738124TH

ชญานันท์ ซักฟอก 062-5079788 -

0.บริหารทั่วไป

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2927

19-03-2021

OA203931227TH

พ.นูรอน ยะผา 085-7179659 -

จิตเวช (ห้องตรวจ)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2926

19-03-2021

OA181872723TH

โสนาเดีย เจ๊ะแว วิสัญญี -

วิสัญญี (OR)

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

2925

19-03-2021

ED712436976TH

ธัญยภัสร์ วราทิพย์ธนากุล พรส. -

พรส. (วิชาการ)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2924

19-03-2021

OA188839727TH

มัสตูรอ อาแซ CCU -

ICU ทั่วไป

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

2923

19-03-2021

EX613041036TH

ทพญ.กีรติกุล รัตนพงศ์ -

7 ชั้น ทันตกรรม

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2922

19-03-2021

EG158653410TH

วาสนา แดงเงิน นก063-9719659 -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2921

19-03-2021

ED730505735TH

นัทธมน บนบาง ER -

4.ER อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2920

19-03-2021

RL052317598TH

พ.พิพัฒน์ มงคลฤทธิ์ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2919

19-03-2021

RL052307542TH

พ.สมชาย ไวกิตติพงษ์ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2918

19-03-2021

RE228132792TH

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชนบท -ผอก

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2917

19-03-2021

RL053160667TH

พัชรินทร์ นะนุ้ย ER -

4.ER อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2916

19-03-2021

EH082237085TH

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา พ.เวธน์ ตันตระพงธง

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2915

19-03-2021

ฉโจภ-ตภๅ-ๅถธ็

AUBolWUN Ya malee ห้องคลอด -

ห้องคลอด

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2914

19-03-2021

EG847456421TH

โรงพยาบาลปัตตานี หัวหน้าศูนย์ MRI

MRI บ.โตโมกาฟ

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2913

19-03-2021

EG524996385TH

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานคร หัวหน้ากุมารเวชกรรม

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2912

19-03-2021

RJ172923682TH

โรงพยาบาลหาดใหญ่ ศูนย์แพทย์

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2911

19-03-2021

EI329126805TH

บริษัท ยูเมด้า จำกัด การเงิน

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2910

19-03-2021

ED429167918TH

พ.ปณภัช ภรภทร์ธนะดุล -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2909

19-03-2021

ED706140861TH

เสาวภา เทพเสาร์ ไอซียู -

ICU ทั่วไป

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2908

19-03-2021

EG526024970TH

วราภรณ์ สนธิกุล ฝ่ายจัดเก็บรายได้ โรงพยาบาลเทพา

UC จัดเก็บรายได้ และประกันสุขภาพ

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2907

19-03-2021

EG873424740TH

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม คณะเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เภสัชกรรม

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2906

19-03-2021

ED726841611TH

บุปผา นิโรจน์ธรรมกุล พัสดุ -

พัสดุและบำรุงรักษา

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2905

19-03-2021

EG583027577TH

พัสดุ -

พัสดุและบำรุงรักษา

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2904

19-03-2021

ED707049546TH

ทพ.ชวนพิศ สรรเพชร -

ทันตกรรม (ฟัน)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2903

19-03-2021

RI181595526TH

หัวหน้าห้องผ่าตัด -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2902

19-03-2021

RT118592006TH

พ.อัจฉรา ปราชญาวงศ์ 089-7389990 -

วิสัญญี (OR)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2901

19-03-2021

RT118591969TH

พ.นวย สุขไชยะ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2900

19-03-2021

RJ089564133TH

นศพ.ปิยวัฒน์ ชัยชมพู ผอก.ศูนย์แพทย์

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2899

19-03-2021

RJ249047471TH

นูรียะห์ กอและ งานคลังยา -

คลังยา

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2898

19-03-2021

RL051386226TH

Mrs.pot garden & flowers ต่วนซีตา หะมะ

พยาธิวิทยากายวิภาค

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2897

19-03-2021

RE228497016TH

ศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ พยาธิวิทยาคลินิก

พยาธิวิทยากายวิภาค

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2896

19-03-2021

EB456712630TH

Health การเงิน

2.การเงินและบัญชี

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2895

19-03-2021

ED662251362TH

บริษัท แก้วมังกรเภสัช จำกัด การเงิน

2.การเงินและบัญชี

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2894

19-03-2021

ED698267934TH

บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด ผกอ

2.การเงินและบัญชี

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2893

19-03-2021

ED699293459TH

กฤษฐ รอดเรืองศรี 086-3420668 การเงิน

2.การเงินและบัญชี

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2892

19-03-2021

ED707083658TH

โรงพยาบาลตรัง ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2891

19-03-2021

EG873436014TH

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2890

19-03-2021

EG533114335TH

โรงพยาบาลบันนังสตา ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2889

19-03-2021

RJ172289647TH

โรงพยาบาลปานาเระ ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2888

17-03-2021

RT112865545TH

พ.นวย สุขไชยะ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2887

17-03-2021

RT112865885TH

จุฑารัตน์ เรืองชุม ตึกส้ม -

ชั้น 10 ตึกส้ม

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2886

17-03-2021

RT112865775TH

พ.อัจฉรา ปราชญาวงศ์ 089-7389990 -

วิสัญญี (OR)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2885

17-03-2021

RL047025138TH

งานเทคนิคการแพทย์ สรีนา วิถีกุล -

เทคนิคการแพทย์

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2884

17-03-2021

EH804928251TH

ซีตีพาตีเม๊าะ ยารง -

ที่อยู่ไม่ชัดเจน

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2883

17-03-2021

RE228133237TH

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชนบท ผอก.ศูนย์แพทย์

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2882

17-03-2021

RE228133458TH

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชนบท ผอก.ศูนย์แพทย์

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2881

17-03-2021

RE228132656TH

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชนบท ผอก.ศูนย์แพทย์

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2880

17-03-2021

EH968614134TH

อาวุธ แดงเงิน พัสดุ -

พัสดุและบำรุงรักษา

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2879

17-03-2021

EH677458258TH

โรงพยาบาลละงู เสาวคนธ์ อาจอาสา

ศูนย์ข้อมูลเครือข่าย

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2878

17-03-2021

EG524995314TH

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผอก.ศูนย์แพทย์

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2877

17-03-2021

RH443769128TH

วันอานีส แวบาดะ สโมสร 093-6089968 -

ที่อยู่ไม่ชัดเจน

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2876

17-03-2021

RG001467559TH

นศพ.ฟาฎีลา แวนิ -

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2875

17-03-2021

RG226142094TH

พ.ชิต ปัญญาชัย 081-0960811 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2874

17-03-2021

EO634476342TH

รุ่งนภา โตะเล็ง ล้างไตช่องท้อง 065-5969413 -

ส่องกล้อง ไตช่องท้อง

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2873

17-03-2021

ED703694376TH

อารดี ยามู 086-2987404 -

ตรวจการได้ยินเสียง OPD

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2872

17-03-2021

RJ077317948TH

พ.ต่วนซีตา หะมะ กายวิภาค 081-7386901 -

พยาธิวิทยากายวิภาค

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2871

17-03-2021

EB456612225TH

พ.จิรภิญญา พรหมมีฤทธิ์ 095-0402270 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

2870

17-03-2021

ED659280655TH

พ.ชลลดา บุญเพชร ห้องผ่าตัด 084-481669 -

วิสัญญี (OR)

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

2869

17-03-2021

RI186416354TH

สุภาพร รอดส้ม เด็ก1 062-3654492 -

เด็ก 1 (ทารกแรกเกิด)

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

2868

17-03-2021

OA061701007TH

จุไรรัตน์ สหะวัน 087-9923071 -

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2867

17-03-2021

OA061699436TH

จุไรรัตน์ สหะวัน 087-9923071 -

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2866

17-03-2021

ED713936426TH

ชลิตา มูน๊ะ สวนหัวใจ 095-1064455 -

สวนหัวใจ

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2865

17-03-2021

EX575682828TH

วาสนา แดงเงิน นก063-9719659 -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2864

17-03-2021

EO645446409TH

สุชีรา มากชัย ผลิตยา 081-6904236 -

ผลิตยาและน้ำเกลือ

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2863

17-03-2021

EX525637843TH

เกศริน เปาะแต ห้องบัตร 063-6012373 -

แผนงานและสารสนเทศ

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2862

17-03-2021

OA245047652TH

ฟาตีมายญ์ สิยะ พยาธิกายวิภาค 084-8584478 -

พยาธิวิทยากายวิภาค

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2861

17-03-2021

EF110932018TH

พ.มนสิชา สินธุชน -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2860

17-03-2021

EO610963773TH

สุดารัตน์ สังขผล ห้องผ่าตัดใหญ่ -

วิสัญญี (OR)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2859

17-03-2021

OA142818703TH

มารีย๊ะ ระสินิ ห้องผ่าตัดใหญ่ -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2858

17-03-2021

CF045521148TH

นศพ.ซุลฟะห์ อับดุลเล๊าะ 095-2563714 หนังสือ มสธ.

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2857

17-03-2021

CF045522470TH

นศพ.ซุลฟะห์ อับดุลเล๊าะ 095-2563714 หนังสือ มสธ.

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2856

17-03-2021

RX245113453TH

พ.ฐิติกานต์ วังอาภากุล 080-5456746 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2855

17-03-2021

RJ172923268TH

โรงพยาบาลหาดใหญ่ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2854

17-03-2021

CB501874661TH

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2853

17-03-2021

EH974400725TH

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2852

17-03-2021

RG099214389TH

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 12 สงขลา ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2851

17-03-2021

ED578219469TH

ไม่มีที่อยู่ผู้ส่ง โรงพยาบาลยะลา

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2850

17-03-2021

ED578219512TH

โรงพยาบาลรามัน ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2849

17-03-2021

EF411554770TH

สปสช สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2848

17-03-2021

EH509228522TH

โรงพยาบาลนครพิงค์ ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2847

17-03-2021

RJ171527314TH

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2846

17-03-2021

EF601957219TH

โรงพยาบาลป่าตอง (การเงิน) ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2845

17-03-2021

ED542729479TH

บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด -

2.การเงินและบัญชี

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2844

17-03-2021

RH120398482TH

โรงงานเภสัชกรรมทหาร -

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2843

17-03-2021

OA132446097TH

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ จำกัด -

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2842

16-03-2021

EX517313165TH

อรุณรัตน์ ทองโอ ตึกส้ม ชั้น 10 086-7994879 -

ชั้น 10 ตึกส้ม

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2841

16-03-2021

ED680821984TH

วรัญญา บำรุง การเงิน -

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2840

16-03-2021

EG954259226TH

จุลชีววิทยาคลินิก -

เทคนิคการแพทย์

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2839

16-03-2021

RG241936349TH

สำนักงานสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลานคร -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2838

16-03-2021

EF473513585TH

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานริน -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2837

16-03-2021

RG243135310TH

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2836

16-03-2021

RB157681459TH

โรงพยาบาลบันนังสตา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2835

16-03-2021

RL055776536TH

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2834

16-03-2021

EQ634076061TH

โรงพยาบาลไม้แก่น -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2833

16-03-2021

EH973897288TH

ด่วนที่สุด กองบริหารการสาธารณสุข -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2832

16-03-2021

EH959841464TH

บริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด มหาชน -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2831

16-03-2021

EG847573581TH

โรงพยาบาลทุ่งยางแดง -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2830

16-03-2021

PD245890378TH

พ.จรรยา แซ่เจน อาชีวอนามัย 089-657-7766 -

อาชีวเวชกรรม (ผู้สูงอายุ)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2829

16-03-2021

ED707451732TH

วาสนา แดงเงิน นก063-9719659 -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2828

16-03-2021

EH362816415TH

ฮานีฟะห์ แสงอารีย์ ER 084-9636566 -

4.ER อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2827

16-03-2021

EH059194880TH

พ.ปาจรีย์ สร้อยคำ 086-3025451 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2826

16-03-2021

PB937985020TH

ปุ๊ ลิ่มศรีสุทธิ์ ไตเทียม 2 093-7278099 -

ไตเตียม ชั้น 2

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2825

16-03-2021

PD094591525TH

พ.เจนวิทย์ กุลสิริโรจน์ 087-570948 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2824

16-03-2021

EH682384703TH

วัชราพร ว่องภาณุสกุล ยี่เกี่ยวบน 089-7320883 -

ยี่เกียว

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2823

16-03-2021

ED719214642TH

กนกวรรณ เดชพิชัย หาดใหญ่สรรพกิจ 0801397161 -

หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง (บริษัท)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2822

16-03-2021

EB393849943TH

โซเฟีย บาฮะ ห้องบัตร 086-2925295 -

แผนงานและสารสนเทศ

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2821

16-03-2021

EH032260449TH

สมใจ บุญประสิทธิ์ MRI 085-7447210 -

MRI บ.โตโมกาฟ

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2820

16-03-2021

EX573862637TH

กนกวรรณ เดชพิชัย หาดใหญ่สรรพกิจ 0801397161 -

หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง (บริษัท)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2819

16-03-2021

RI172637007TH

ซูไวณี บีมา 081-0985397 ไฟไหม้น้ำร้อนลวก -

ไฟไหม้-น้ำร้อนลวก

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2818

15-03-2021

RL006310093TH

บริษัท ส่งเสริมอินเตอร์คูล สเตนเลสจำกัด -

เภสัชกรรม

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2817

15-03-2021

RL006310076TH

บริษัท ส่งเสริมอินเตอร์คูล สเตเลส จำกัด ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุตู้แช่วัคซีนและยา

พัสดุและบำรุงรักษา

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2816

15-03-2021

RT116660295TH

พ.นวย สุขไชยะ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2815

15-03-2021

ED693272699TH

หัวหน้าห้องปฎิบัติการUA --

เทคนิคการแพทย์

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2814

15-03-2021

RH539373280TH

พ.สุรีย์ เอื้ออารีย์วงค์ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2813

15-03-2021

RL018193862TH

ทันตกรรม -

ทันตกรรม (ฟัน)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2812

15-03-2021

RT114230678TH

พ.นวย สุขไชยะ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2811

15-03-2021

RT114230620TH

พ.สัมฤทธิ์ รอดปฐม -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2810

15-03-2021

RT114230766TH

รัศมิทัศน์ ใบหมาด -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2809

15-03-2021

49797318580R3

อารีฟีน จารู -

ที่อยู่ไม่ชัดเจน

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2808

15-03-2021

RY419282879TH

สุดารัตน์ กาลูแป ศก. -

ศก. (ศัลยกรรมกระดูกและข้อ) ชั้น1

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2807

15-03-2021

RL014137573TH

พ.นันทกา เทพอมรเดช 081-4460248 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2806

15-03-2021

RH398601481TH

เอกรินทร์ กูเตีะ เภสัชกรรม -

ยาผู้ป่วยใน (เภสัช)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2805

15-03-2021

RE228132090TH

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชนบท ผอก

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2804

15-03-2021

RE228132418TH

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชนบท -

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2803

15-03-2021

RU330387003TH

พ.โนรมาน มูดอ (ไทยพานิชย์) -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2802

15-03-2021

EG107603330TH

วิรัช ราชสงค์ กายอุปกรณ์ -

ขาเทียม (กายอุปกรณ์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2801

15-03-2021

ED653188803TH

ทพ.อวันรัตน์ เหมืองทอง 089-4296203 -

ทันตกรรม (ฟัน)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2800

15-03-2021

EG296326069TH

ฝ่ายพัสดุ -

พัสดุและบำรุงรักษา

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2799

15-03-2021

EH641043727TH

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช -

เภสัชกรรม

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2798

15-03-2021

ED672450399TH

หัวหน้าเภสัชกรรม -

เภสัชกรรม

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2797

15-03-2021

ED703633788TH

บริษัท ทันตสยาม จำกัด ทันตกรรม

ทันตกรรม (ฟัน)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2796

15-03-2021

EG524992193TH

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2795

15-03-2021

RY545798558TH

จันทร์ฉาย ช่างสอน เทคนิคการแพทย์ -

เทคนิคการแพทย์

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2794

15-03-2021

CT533550945TH

พ.อุมาด แอเก็ม 081-990102 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2793

15-03-2021

ED702229064TH

บริษัท วอเทค จำกัด (กฤษณา) การเงิน

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2792

15-03-2021

RL032007739TH

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด การเงิน

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2791

15-03-2021

EG972314272TH

บริษํท ซี เมดิค จำกัด การเงิน

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2790

15-03-2021

EX451512438TH

บริษัท รี แอนด์ รี กรุงเทพฯ จำกัด การเงิน

2.การเงินและบัญชี

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2789

15-03-2021

EB456322930TH

สุรัสวดี ไมตรีกุล หัวหน้าตึกนรีเวช 086-2848501 -

นรีเวช (ตึก)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2788

15-03-2021

EX536155983TH

ฐิติมา อินทรสังขนาวิน OPD 081-9594029 -

OPD ผู้ป่วยนอก

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

2787

15-03-2021

EO651764715TH

อรพรรณ ธรรมเจริญ ห้องโสตฯ 099-4565099 -

โสต (เวชนิทัศน์)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2786

15-03-2021

ED656005345TH

ธนิษฐา คงคืน พรส.084-7593564 -

พรส. (วิชาการ)

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

2785

15-03-2021

EH230907770TH

อารดี ยามู 086-2987404 -

ตรวจการได้ยินเสียง OPD

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2784

15-03-2021

EG044798062TH

สุนันทา เดชอุดมการ เวชกรรมสังคม -

เวชกรรมสังคม

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2783

15-03-2021

ED727113209TH

นพ.ว่าที่ร.ต.ท. ปริย ต๊ะวิชัย -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2782

15-03-2021

OA025765265TH

ยาลีนา บินมะ การเจ้าหน้าที่ -087-287-8818 -

การเจ้าหน้าที่ (ทรัพยากรบุคคล)

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

2781

15-03-2021

ED711226432TH

ผลินา มณีสวัสดิ์ คลินิกสมานแผลและทวารเทียม -

สมานแผล และทวารเทียม (ห้องตรวจ) OPD

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2780

15-03-2021

EX613030912TH

วันเพ็ญ ดวงจันทร์ จ่ายกลาง 086-9691438 -

จ่ายกลาง (หน่วยงาน)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2779

15-03-2021

EX406725644TH

นิตธยา ว่องนาวี 081-4789615 -

ศก. (ศัลยกรรมกระดูกและข้อ) ชั้น1

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2778

15-03-2021

EH898936563TH

มูฮัมหมัดรุสดี ดีแม ยาใน 086-6983166 -

ยาผู้ป่วยใน (เภสัช)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2777

15-03-2021

EX573860755TH

กนกวรรณ เดชพิชัย หาดใหญ่สรรพกิจ 0801397161 -

หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง (บริษัท)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2776

15-03-2021

RI168140074TH

มูฮัมหมัดรุสดี ดีแม ยาใน 086-6983166 -

ยาผู้ป่วยใน (เภสัช)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2775

15-03-2021

RF292851571TH

ดมนียา บาฮะคีรี 085-7997817 -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2774

15-03-2021

RH718702309TH

พัชรีกร อักษรถึง ห้องผ่าตัดใหญ๋ 081-6985605 -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2773

15-03-2021

EO645439283TH

ทพ.อวันรัตน์ เหมืองทอง 089-4296203 -

ทันตกรรม (ฟัน)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2772

15-03-2021

EB456394415TH

พ.นูรอน ยะผา 085-7179659 -

จิตเวช (ห้องตรวจ)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2771

15-03-2021

OA143190931TH

พิชญ์สินี นิลวงศ์ 082-4278812 -

ที่อยู่ไม่ชัดเจน

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

2770

15-03-2021

OB048805563TH

อภินันท์ สุวรรณมณี -

0.บริหารทั่วไป

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2769

15-03-2021

EG044807524TH

แวใมมูเนาะ แว -

ที่อยู่ไม่ชัดเจน

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2768

15-03-2021

EW707600618TH

พ.พิชัยยุทธ์ โตวรกุล 097-1915192 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

2767

15-03-2021

EG044808175TH

ฟารีซา ดอโบ๊ะ -

ที่อยู่ไม่ชัดเจน

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2766

15-03-2021

ED693894353TH

ศศิธร กายอุปกรณ์ 089-8795135 -

ขาเทียม (กายอุปกรณ์)

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

2765

15-03-2021

RC499425211TH

ณัฐณิชา กลับแก้ว MRI 095-0820731 -

MRI บ.โตโมกาฟ

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2764

15-03-2021

EO650903058TH

โศรดา ชัยพานิชยกุล จิตเวช089-4655819 -

จิตเวช (ห้องตรวจ)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2763

15-03-2021

RL006310062TH

บริษัท ส่งเสริมอินเตอร์คูล สเตนเลสจำกัด ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2762

15-03-2021

RG243943135TH

โรงพยาบาลปานาเระ ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2761

15-03-2021

RU961318707TH

เภสัชกรสุทธิพงษ์ รักเล่ง โรงพยาบาลบางแก้ว -ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2760

15-03-2021

RH572256738TH

กรุงไทย ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2759

15-03-2021

EG840994854TH

สำนักงานเทศบาลนครยะลา ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2758

15-03-2021

RG240927283TH

โรงพยาบาลปัตตานี ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2757

15-03-2021

ฑฌจตต/ๅ-คภคธ็

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 12 สงขลา ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2756

15-03-2021

RG099214021TH

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 12 สงขลา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2755

15-03-2021

RC889115352TH

สภากาชาดไทย ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2754

15-03-2021

RG141739726TH

งานเงินรายได้ ฝ่ายคลัง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2753

15-03-2021

RL032643749TH

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2752

15-03-2021

RG241934419TH

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2751

15-03-2021

RP996369655TH

โรงพยาบาลเกาะสมุย ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2750

15-03-2021

RH708646430TH

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2749

15-03-2021

RC889122203TH

สภากาชาดไทย ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2748

15-03-2021

RG240926671TH

โรงพยาบาลปัตตานี ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2747

15-03-2021

RG240926447TH

โรงพยาบาลปัตตานี ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2746

15-03-2021

RP994562157TH

โรงพยาบาลเบตง ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2745

15-03-2021

RG240926416TH

โรงพยาบาลปัตตานี ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2744

15-03-2021

RH278408932TH

สำนักงานประกันสังคม จังหวัดยะลา ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2743

15-03-2021

RG236399744TH

โรงพยาบาลมายอ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2742

15-03-2021

RG141739289TH

งานเงินรายได้ ฝ่ายคลัง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2741

15-03-2021

RG141661377TH

งานเงินรายได้ ฝ่ายคลัง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2740

15-03-2021

RL018990668TH

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์ ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2739

15-03-2021

RG141661200TH

งานเงินรายได้ ฝ่ายคลัง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2738

15-03-2021

RG141661068TH

งานเงินรายได้ ฝ่ายคลัง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2737

15-03-2021

RG141704452TH

งานเงินรายได้ ฝ่ายคลัง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2736

15-03-2021

EH679846723TH

ด่วนที่ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดยะลา ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2735

15-03-2021

ED485982838TH

Edwards Lifesciences ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2734

15-03-2021

EH082230484TH

โรงพยาบาลกาบัง ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2733

15-03-2021

EH959837473TH

บริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด มหาชน -ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2732

15-03-2021

EH959837500TH

บริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด มหาชน ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2731

15-03-2021

EG857036888TH

เภสัชสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม -ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2730

15-03-2021

EG618902143TH

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2729

12-03-2021

RT109633626TH

พ.นวย สุขไชยะ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2728

12-03-2021

RT109633780TH

พ.เอกรัฐ คงตระกูล -

ทันตกรรม (ฟัน)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2727

12-03-2021

RT106302934TH

พ.สมชาย ไวกิตติพงษ์ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2726

12-03-2021

RH527175145TH

พ.ดำรง แวอาลี -

จิตเวช (ห้องตรวจ)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2725

12-03-2021

RH527175137TH

พ.สุรีย์ เอื้ออารีย์วงค์ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2724

12-03-2021

RH527175168TH

พ.พิเชษฐ์ วัฒนาประสิทธิ์ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2723

12-03-2021

RT531227167TH

พ.ฐิติกานต์ วังอาภากุล -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2722

12-03-2021

EG849401607TH

พ.ญาณิศา ธีรกูลพจนี -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2721

12-03-2021

CT532663557TH

พ.โนรมาน มูดอ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2720

12-03-2021

CT532105292TH

พ.โนรมาน มูดอ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2719

12-03-2021

CT532663693TH

พ.อุมาด แอเก็ม 081-990102 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2718

12-03-2021

CT532105540TH

พ.อุมาด แอเก็ม 081-990102 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2717

12-03-2021

RY916792770TH

ณัฐณิชา กลับแก้ว MRI 095-0820731 -

MRI บ.โตโมกาฟ

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2716

12-03-2021

RP994570462TH

ผู้จัดการ บริษัท โตโมกราฟ จำกัด -

MRI บ.โตโมกาฟ

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2715

12-03-2021

RF730502742TH

ประภาส คูหามุข -

0.บริหารทั่วไป

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2714

12-03-2021

CF044955298TH

วันเพ็ญ สุวรรณตันหยง -

ศก. (ศัลยกรรมกระดูกและข้อ) ชั้น1

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2713

12-03-2021

EH684355280TH

ปราโมทย์ พลสวัสดิ์ -

พัสดุและบำรุงรักษา

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2712

12-03-2021

EG524989747TH

หัวหน้าศัลยกรรม -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2711

12-03-2021

CY077947325TH

วิมล แก้ววารี -

สวัสดิการสังคม

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2710

12-03-2021

CY246537666TH

พ.สุรีย์ เอื้ออารีย์วงค์ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2709

12-03-2021

RL053330560TH

ชดารัตน์ ไตเทียม3 -

ไตเทียม ชั้น 3 (บริษัท)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2708

12-03-2021

ED698245681TH

สลีลา ไชยวีระ พัสดุ 081-6797456 -

พัสดุและบำรุงรักษา

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2707

12-03-2021

RF644783909TH

จันทร์เพ็ญ ทองอร่อม โอพีดี 096-7271683 -

OPD ผู้ป่วยนอก

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

2706

12-03-2021

ED623354087TH

พ.รอยมี ยูโซ๊ะ 085 0672787 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

2705

12-03-2021

ED681948567TH

อังคณา เกตุสีนา ห้องผ่าตัดใหญ่ 081 9599063 -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2704

12-03-2021

EH685368109TH

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลยะลา -

เทคนิคการแพทย์

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2703

12-03-2021

OF039526591TH

ลดาวัลย์ ไตรรัตนารัศมี 0869571538 -

ที่อยู่ไม่ชัดเจน

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

2702

12-03-2021

ED525267785TH

สุรัสวดี ไมตรีกุล หัวหน้าตึกนรีเวช 086-2848501 -

นรีเวช (ตึก)

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

2701

12-03-2021

ED701721167TH

พ.ต่วนนัซรูน นิเยง 089-9756693 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2700

12-03-2021

ED578992302TH

ชนกนันท์ คงรื่น ยานอก 061-2949825 +

ยาผู้ป่วยนอก (เภสัช)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2699

12-03-2021

EO645435613TH

พิชญาภา พิเชียรโสภณ ยาใน 081-9594717 -

ยาผู้ป่วยใน (เภสัช)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2698

12-03-2021

OA230512397TH

พ.ชลลดา บุญเพชร ห้องผ่าตัด 084-481669 -

วิสัญญี (OR)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2697

12-03-2021

RI181653042TH

ฮาสือนะ สาแม ฝ่ายการพยาบาล 080-7092686 -

กลุ่มการพยาบาล

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2696

12-03-2021

EH815561940TH

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน -

2.การเงินและบัญชี

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2695

12-03-2021

EH087906590TH

บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด -

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2694

12-03-2021

EB456068234TH

พ.นูรอน ยะผา 085-7179659 -

จิตเวช (ห้องตรวจ)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2693

12-03-2021

ED621785209TH

นพ.เวธน์ ตันตระพงศ์ธร 085-3865055 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2692

12-03-2021

EH144422610TH

ซูไวบะห์ มามะหยง MICU 0800803178 -

MICU (ICU อายุรกรรม)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2691

12-03-2021

RJ172921797TH

งานองค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2690

12-03-2021

RJ304000171TH

ด่วนที่สุด สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2689

12-03-2021

RL047109120TH

โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2688

12-03-2021

RL063422190TH

สำนักงานสาธารณสุขจ.ตรัง -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2687

12-03-2021

RP455141485TH

กองพันลาดตระเวณ กองพลนาวิกโยธิน -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2686

12-03-2021

RP994570502TH

โรงพยาบาลเบตง -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2685

12-03-2021

EH509227663TH

โรงพยาบาลนครพิงค์ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2684

12-03-2021

EH973896000TH

ด่วนที่สุด กองบริหารการสาธารณสุข -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2683

12-03-2021

EH082236513TH

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2682

12-03-2021

EG946294291TH

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2681

12-03-2021

EH085647053TH

ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2680

12-03-2021

RH679371015TH

รศ.ดร.ดำรงค์ วัฒนา ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ -

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2679

12-03-2021

ED711841399TH

กลุ่มงานเภสัชกรรม -

เภสัชกรรม

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

2678

12-03-2021

ED697553363TH

จันทร์จิรา แซ่อุ่ย -

พยาธิวิทยากายวิภาค

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2677

12-03-2021

ED716042912TH

ชัยณรงค์ ทองอ่อน -

เทคนิคการแพทย์

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2676

12-03-2021

RJ220575463TH

ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา -

เทคนิคการแพทย์

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2675

12-03-2021

EG132995258TH

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลยะลา -

เทคนิคการแพทย์

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2674

12-03-2021

ED699252220TH

บริษัท ธงทองโอสถ จำกัด การเงิน

2.การเงินและบัญชี

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2673

12-03-2021

RX375036262TH

บริษัท บอร์เนียว เมดิคิล จำกัด การเงิน

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2672

12-03-2021

EX517582215TH

บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด การเงิน

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2671

12-03-2021

ED697860514TH

TYCOON การเงิน

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2670

12-03-2021

EG524989733TH

รองหัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญ ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2669

12-03-2021

EH544550230TH

กองบริหารการคลัง ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2668

12-03-2021

ED707042070TH

AIA ประกันชีวิต ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2667

12-03-2021

ED282651920TH

โรงพยาบาลศรีสาคร ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2666

12-03-2021

EG840994721TH

สำนักงานเทศบาลนครยะลา ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2665

12-03-2021

RP994561580TH

โรงพยาบาลเบตง ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2664

12-03-2021

RG097440060TH

โรงพยาบาลควนขนุน พัทลุง ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2663

12-03-2021

RC528539213TH

สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2662

12-03-2021

RH489303108TH

GSM /sbn it

IT ช่างคอม/ระบบคอมพิวเตอร์

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2661

10-03-2021

EB346489861TH

พ.สุทธิรักษ์ สุทธกรณ์ 087-3607450 -*

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2660

10-03-2021

EX597136719TH

นริศรา ติปยานนท์ บริบาลเภสัช 089-4429651 -

บริบาลการเภสัช (งานวิชาการ)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2659

10-03-2021

ED697546685TH

ชฎารัตน์ ศิวดำรงพงศ์ ไตเทียม3 081-5403161 -

ไตเทียม ชั้น 3 (บริษัท)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2658

10-03-2021

RF142523160TH

นาเดีย สาและ จิตคเวช 086-0577074 -

จิตเวช (ห้องตรวจ)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2657

10-03-2021

RI141866954TH

อรุณรัตน์ ทองโอ ตึกส้ม ชั้น 10 -

ชั้น 10 ตึกส้ม

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

2656

10-03-2021

ED718901993TH

ชลิตา มูน๊ะ สวนหัวใจ 095-1064455 -

สวนหัวใจ

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2655

10-03-2021

EO600537025TH

พ.อุมาด แอเก็ม 081-990102 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2654

10-03-2021

ED715707695TH

จ่ายกลาง -

จ่ายกลาง (หน่วยงาน)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2653

10-03-2021

EH290845131TH

พ.ต่วนอัสวีต้า อาเบะ 080-1459819 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2652

10-03-2021

OB171077717TH

พ.ชลลดา บุญเพชร ห้องผ่าตัด 084-481669 -

วิสัญญี (OR)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2651

10-03-2021

OA120093049TH

พ.ภูมิพัฒน์ อาจวิชัย 081-6785240 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2650

10-03-2021

RI155383174TH

พ.จรรยา แซ่เจน อาชีวอนามัย 089-657-7766 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2649

10-03-2021

RI187123900TH

พ.ปัญจพารัตน์ นวลเจริญ 081-9907689 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2648

10-03-2021

RI193101792TH

พ.ชิต ปัญญาชัย 081-0960811 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2647

10-03-2021

EB442694936TH

สุภาพร รอดส้ม เด็ก1 062-3654492 -

เด็ก 1 (ทารกแรกเกิด)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2646

10-03-2021

ED651394935TH

วีรญา มูนีกุล CCU 062-3900912 -

ICU ทั่วไป

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2645

10-03-2021

RF839681363TH

พ.อัจฉรา ปราชญาวงศ์ 089-7389990 -

วิสัญญี (OR)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2644

10-03-2021

EF059628895TH

พ.พนิดา มีลาภกิจ. 081-9179971 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

2643

10-03-2021

EO650480408TH

ชนิดา วิกรัยเจริญยิ่ง สวัสดิ์การสังคม 081-738028 -

สวัสดิการสังคม

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2642

10-03-2021

ED668688995TH

พ.พนิดา มีลาภกิจ. 081-9179971 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2641

10-03-2021

EX573853025TH

กนกวรรณ เดชพิชัย หาดใหญ่สรรพกิจ 0801397161 -

หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง (บริษัท)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2640

10-03-2021

OA256454590TH

ศรินทร์ทิพย์ เรือนทอง ห้องผ่าตัดใหญ่ 097-9859456 -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

2639

10-03-2021

ED693917125TH

จ่ายกลาง -

จ่ายกลาง (หน่วยงาน)

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

2638

10-03-2021

RI166361957TH

ดารณี มะซาแมง ปชส. 083-6598509 -

0.บริหารทั่วไป

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

2637

10-03-2021

CT532186849TH

พ.สัมฤทธิ์ รอดปฐม -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2636

10-03-2021

RP902038745TH

พ.โนรมาน มูดอ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2635

10-03-2021

RT105788809TH

พ.สมชาย ไวกิตติพงษ์ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2634

10-03-2021

EH555214477TH

พ.สมชาย ไวกิตติพงษ์ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2633

10-03-2021

RL043009055TH

วิลัยลักษณ์ กรดเกล้า ศัลยกรรมกระดูก -

ศก. (ศัลยกรรมกระดูกและข้อ) ชั้น1

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2632

10-03-2021

RG136704137TH

มินตรา เจะแว -

ที่อยู่ไม่ชัดเจน

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2631

10-03-2021

RE311216995TH

ฝ่ายเภสัชกรรม -

เภสัชกรรม

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2630

10-03-2021

EO601180512TH

phatchara chantawee -

ที่อยู่ไม่ชัดเจน

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2629

10-03-2021

ED702314403TH

หจก.เจพี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์วิสเชล ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2628

10-03-2021

EH081847553TH

โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2627

10-03-2021

EH555214358TH

สปสช สำนักงานหลักประกันสุขภาพสงขลา ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2626

10-03-2021

EG106540620TH

พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2625

10-03-2021

EH075687614TH

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 (ภายในโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราช ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2624

10-03-2021

EN922447571TH

ศูนย์พิสูจน์หหลักฐาน 10 ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2623

10-03-2021

ED578217794TH

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อำเภอรามัน ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2622

10-03-2021

RG241925791TH

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2621

10-03-2021

RG099216521TH

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 12 สงขลา ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2620

10-03-2021

ED634208451TH

วรัญญา บำรุง -

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2619

10-03-2021

ED632598079TH

บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด น้องแพม

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2618

10-03-2021

RE506631785TH

Ottobock การเงิน

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2617

09-03-2021

EO650498681TH

โศรดา ชัยพานิชยกุล จิตเวช089-4655819 -

จิตเวช (ห้องตรวจ)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2616

09-03-2021

PA725556544TH

ซีตีอาอีเสาะ โตสแน เวชกรรมฟื้นฟู 087-2886776 -

วฟ (เวชกรรมฟื้นฟู)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2615

09-03-2021

EG806836513TH

นุรไอนี ยูโซ๊ะ ธนาคารเลือด 094-496-8179 -

เทคนิคการแพทย์

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2614

09-03-2021

ญฉๅต-ุภจถถตธ็

Fadeelah Daoh ห้องยานอก 086-963835832 -

ยาผู้ป่วยนอก (เภสัช)

กล่องเล็ก

เตรียมนำจ่าย

2613

09-03-2021

EX657108010TH

ฟาริณ วงศ์จันทร์ ห้องผ่าตัดใหญ๋ 081-9572667 -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2612

09-03-2021

EH231934096TH

พ.กฤษณพร จิรวรากุล 086-2988166 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2611

09-03-2021

ED675844395TH

นุรไอนี ยูโซ๊ะ ธนาคารเลือด 094-496-8179 -

เทคนิคการแพทย์

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2610

09-03-2021

RH066323324TH

นิญาดา สาแม 081-0999511 ห้องสมุด -

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2609

09-03-2021

EX597135293TH

ธยาดา ประดิฐกุล อช 095-4394776 -

อช (อายุรกรรมชาย) ชั้น 1

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2608

09-03-2021

EG928686685TH

ชนกนันท์ คงรื่น ยาใน 061-294825 -

ยาผู้ป่วยนอก (เภสัช)

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2607

09-03-2021

RU926078744TH

รอหะนา ตือเระ ศูนย์แพทย์ -

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2606

09-03-2021

EH032261988TH

สุชีรา มากชัย ผลิตยา 081-6904236 -

เภสัชกรรม

ห่อ

เตรียมนำจ่าย

2605

09-03-2021

RE331109292TH

ประธานคณะกรรมการการติดเชื้อในรพ.ยะลา IC

จ่ายกลาง (หน่วยงาน)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2604

09-03-2021

RE227990012TH

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) อัฉรา โรจน์ชาญชัยกุล

พรส. (วิชาการ)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2603

09-03-2021

EG524983069TH

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผอก.ศูนย์แพทย์

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2602

09-03-2021

ED692095706TH

ณัฐณิชา กลับแก้ว MRI 095-0820731 -

MRI บ.โตโมกาฟ

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2601

09-03-2021

EH968615259TH

อาวุธ แดงเงิน พัสดุ -

พัสดุและบำรุงรักษา

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2600

09-03-2021

EV409469790TH

ฉันทพร พิทักษ์ธรรม พัสดุ -

พัสดุและบำรุงรักษา

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2599

09-03-2021

EH583655855TH

รพ.กรุงเทพฯ หัวหน้ารังสีวิทยา รพ.กรุงเทพฯ

รังสีวิทยา

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2598

09-03-2021

ED703147432TH

ซูไบบะห์ มามะหยง MICU 0800803178 -

MICU (ICU อายุรกรรม)

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2597

09-03-2021

ED704516010TH

บริษัท เมดิทอป จำกัด การเงิน

2.การเงินและบัญชี

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2596

09-03-2021

EH544676181TH

กองบริหารการสาธารณสุข ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2595

09-03-2021

EH367516681TH

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2594

09-03-2021

RF277625414TH

สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2593

09-03-2021

RL055753447TH

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2592

09-03-2021

RG241923075TH

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์จัดเก็บรายได้

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2591

09-03-2021

EH681189685TH

โรงพยาบาลสะบ้าย้อย ผอก

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2590

09-03-2021

RG241922835TH

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์จัดเก็บรายได้

1. คุณรุ้งทอง มาลัยทอง รับหนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2589

08-03-2021

RL045394886TH

พัสดุ -

พัสดุและบำรุงรักษา

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2588

08-03-2021

RK977046992TH

พ.นุชนาฎ บุญคงวัฒน์ -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2587

08-03-2021

RH382723859TH

ภญ. ชนกจิตต์ กอวิวัฒนาการ ยานอก -

ยาผู้ป่วยนอก (เภสัช)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2586

08-03-2021

CB621854757TH

จันทร์จิรา ชูศิริ หลังคลอด -

สูติกรรมหลังคลอด

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2585

08-03-2021

CB621855103TH

ถนอม เพชรแท้ เด็ก1 -

เด็ก 1 (ทารกแรกเกิด)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2584

08-03-2021

CY077854354TH

พ.อภิชัย วิทยาสมบูรณ์ 064-1641426 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2583

08-03-2021

CY078132137TH

พาอีซะ หะมะ -

ที่อยู่ไม่ชัดเจน

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2582

08-03-2021

CY078131202TH

มะรอซือดี ดอแต -

ที่อยู่ไม่ชัดเจน

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2581

08-03-2021

CY078132154TH

พรทิพย์ บัวทองจันทร์ เด็ก1 -

เด็ก 1 (ทารกแรกเกิด)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2580

08-03-2021

CY078130745TH

นัซรียา จาหลง ศูนย์แพทย์ -

ศพท. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2579

08-03-2021

ED690949923TH

วาสนา แดงเงิน นก063-9719659- -

OR ห้องผ่าตัดใหญ่

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2578

08-03-2021

EG395754024TH

ศูนย์ไตเทียม ชั้น3 -

ไตเทียม ชั้น 3 (บริษัท)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2577

08-03-2021

EH781037047TH

สลีลา ไชยวีระ พัสดุ 081-6797456 -

พัสดุและบำรุงรักษา

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2576

08-03-2021

EH898220901TH

อาภาภรณ์ หาญณรงค์ สูติกรรมหลังคลอด -

สูติกรรมหลังคลอด

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2575

08-03-2021

EW382490261TH

นุรไอนี โตะหลง ห้องสวนหัวใจ -

สวนหัวใจ

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2574

08-03-2021

CF044985493TH

เกวลี จันทร์เอียด ปชส -

0.บริหารทั่วไป

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2573

08-03-2021

RE331090582TH

ภญ. สุณิสา จันทมณีโชติ -

เภสัชกรรม

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2572

08-03-2021

RF397963918TH

ห้องปฎิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก -

เทคนิคการแพทย์

ซองน้ำตาล

เตรียมนำจ่าย

2571

08-03-2021

RL042017585TH

สลีลา ไชยวีระ พัสดุ 081-6797456 -

พัสดุและบำรุงรักษา

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2570

08-03-2021

RP948451131TH

อรทัย พฤกษพงศ์ กลุ่มงานธนาคารเลือด 083-61974242 -

งานซักฟอก (บริหาร)

ซองขาว

เตรียมนำจ่าย

2569

08-03-2021

EO650107258TH

ฮามีด๊ะ ลาเต๊ะ โภชนาการ 086-1079049 -

โภชนาการและอาหาร (โรงครัว)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2568

08-03-2021

EH289030430TH

อรณัส ไชยนาพงศ์ ล้างไตช่องท้อง 094-6961532 -

ส่องกล้อง ไตช่องท้อง

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2567

08-03-2021

OA069251856TH

ซาฮีด๊ะห์ เจะมะ ส่องกล้อง/ไตช่องท้อง 083-3853796 -

ส่องกล้อง ไตช่องท้อง

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2566

08-03-2021

EH375062673TH

พ.รวีวรรณ อธิกุลวงศ์ 081-632-0802 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องใหญ่

เตรียมนำจ่าย

2565

08-03-2021

ED631974136TH

พ.ชิต ปัญญาชัย 081-0960811 -

3.ห้องพักแพทย์ (เลขาแพทย์)

กล่องใหญ่