พุธ, กันยายน 27, 2023
   
Text Size

ค้นหาภายในจาก google

ผู้บริหารโรงพยาบาลยะลา

ผู้บริหารโรงพยาบาลยะลา

นายแพทย์ชาญ บุญมงคล
พ.ศ. 2492 - พ.ศ. 2495
นายแพทย์สสิกร จุลละกาญจนะ
พ.ศ. 2495 - พ.ศ. 2517
นายแพทย์ไพบูลย์ เวชสาร
พ.ศ.2517 - พ.ศ. 2525
นายแพทย์สุรินทร์ เสรีกุล
พ.ศ.2525 - พ.ศ. 2530
นายแพทย์บุญสิทธิ์ เลขะกุล
พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2535
นายแพทย์วีระ อิงคภาสกร
พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2537
นายแพทย์พิษณุ มณีโชติ
พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2542
นายแพทย์วัฒนา วัฒนายากร
พ.ศ. 2542 - 2552
 นายแพทย์กุลเดช เตชะนภารักษ์
พ.ศ. 2552 - 2554
 10 11  12
 นายแพทย์ประชา ชยาภัม
พ.ศ. 2554 - 2555
  นายแพทย์พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ
พ.ศ. 2555 - 2559
  นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์
พ.ศ. 2559 - 2561
 10

10

10

 นายแพทย์บรรยง เหล่าเจริญสุข
พ.ศ. 2561 - 2563
 นายแพทย์อินทร์ จันแดง
พ.ศ. 2563 - 2565
 แพทย์หญิงนิตยา ภูวนานนท์
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหาจาก google